Att kunna påverka frågor som rör den egna bostaden, huset man bor i samt närområdet är viktigt för att skapa ett tryggare boende och en tryggare boendemiljö. Det kan gälla alltifrån att ha tillgängliga lekplatser för barn, väl upplysta områden till att handla om diskussioner som rör hyran.  

– Boendeinflytande inkluderar alla frågor som rör boendet i stort som smått. Det utgår alltid ifrån en berättelse om ett hem. En berättelse om hur man upplever att man har det men också en beskrivning av hur det borde vara, konstaterar Anna Lönn Lundbäck på Hyresgästföreningen.

  Inom organisationen har man i princip sedan starten arbetat med frågor som rör just boendeinflytande även om själva begreppet inte funnits hela tiden.

– Det ligger i vårt DNA och faller sig helt naturligt att arbeta med de här frågorna, vi företräder hyresgästerna och verkar för goda relationer och en bra boendemiljö gällande bostäder, fastigheter och närområden.

Att upprätta avtal mellan allmännyttiga bostadsbolag och hyresgästerna har varit ett vanligt sätt att säkerställa hyresgästernas rätt till inflytande.

Hyresgästerna är delaktiga och påverkarAnna

Anna Lönn Lundbäck understryker att man ska ha möjligheten att kunna påverka sitt boende på flera sätt och att det är av högsta vikt att man inom organisationen kontinuerligt är med och skapar förutsättningar för boendeinflytande. Det är viktigt att vara lyhörd för vad de boende efterfrågar i det enskilda området.

– Vi har moderna avtal som utgår från behoven. Att kunna möta de lokala och enskilda behoven gör vårt arbete effektivare och än mer meningsfullt.

Hon konstaterar att vi-känslan och ansvarskänslan ökar i de områden där de boende känner att deras åsikter betyder något och att det egna engagemanget kan leda till förändringar och förbättringar.

– Vi vet att dem som trivs och känner sig nöjda med sitt boende och är stolta över sitt område är mer benägna att värna och ta hand om det vilket får en positiv effekt.

Ökat intresse bland yngre

Det allra viktigaste är att skapa möten och ge förutsättningar för samtal mellan människor.

– Vi får ofta mycket positiv respons och vi märker också att intresset och viljan att engagera sig ökar bland de boende vilket känns roligt och bra.

 Andelen unga som engagerar sig i frågorna ökar vilket Anna Lönn Lundbäck ser som mycket positivt.

– Den största ökningen sker hos unga personer och vi vill givetvis fånga upp dem då de är en viktig målgrupp som verkligen kan vara med och påverka ordentligt.

Engagemanget och möten syftar till att gå från ord till handling. Att vi ska göra någonting som stärker och förbättrar.

Viktiga verktyg för samhällsutvecklingen

Boinflytande handlar om ge mandat och makt till de boende. Att de får vara med och tycka och tänka och att det spelar roll i slutändan. Anna Lönn Lundbäck menar att politiker ofta är medvetna om den problembild som finns gällande otrygga miljöer och segregation men att man ofta inte är enig om hur man ska komma till rätta med och lösa problemen. Hon förespråkar även att man metodiskt arbetar med boinflytandeavtal även med privata aktörer på bostadsmarknaden och inte enbart inom allmännyttan.

– Mötena och samtalen är ett viktigt verktyg för samhällsutvecklingen.

Behovet finns, intresset finns. Nu måste vi och övriga aktörer ta det på allvar och låta rösterna påverka besluten. Från köksbordet till stadsutveckling!