Med en växande befolkning och ekonomisk tillväxt finns ett allt större behov av nyinvesteringar och underhåll i infrastruktur, samtidigt som vi snabbt måste ställa om till ett mer hållbart transportsystem. Sverige har goda förutsättningar att klara av omställningen tack vare ett bra utgångsläge i flera länkar av infrastrukturkedjan: vi har många starka företag, välutbildad arbetskraft, en öppenhet för nya lösningar och flera exempel på god samverkan mellan aktörer. Men det finns utmaningar som måste tas på allvar.

 

Tekniken löser inte alla problem

Trängseln på vägar och spår kostar stora summor för företag och privatpersoner, och när transportarbetet växer blir problemet större. Det är riskabelt att tro att teknikutvecklingen ska lösa alla problem. Även om självkörande fordon kommer att leda till mindre trängsel på vägarna, kommer den ökade tillgängligheten och lägre reskostnader att öka transporterna.

"Antalet fordon i rörelse på vägarna har ökat med 30-40 procent"

Våra beräkningar av effekterna i städer av en delad och självkörande bilpark visar i flera scenarier en ökning av antalet fordon i rörelse på vägarna med 30-40 procent, något som talar för att trängseln inte försvinner helt och att till exempel spårbunden kollektivtrafik fortsatt kommer att vara viktig. Behovet av nya vägar och spår kvarstår.

 

Det går att bryta den ogynnsamma kostnadsutvecklingen

Många infrastrukturprojekt blir försenade eller går över budget, underhåll har historiskt prioriterats för lågt, och tillgängliga medel tycks aldrig räcka till. Kostnaderna har ökat snabbare än i övriga ekonomin. Under de tre senaste decennierna har kostnadsindex för väg- och banhållning i Sverige ökat ungefär dubbelt så snabbt som konsumentprisindex.

McKinsey Global Institute (MGI) har i en serie rapporter kartlagt det globala behovet av infrastruktur och vad som kan göras för att den svenska infrastrukturen ska bli ännu bättre. Genom att titta på över 400 goda internationella exempel kunde man identifiera ett stort antal framgångsrika åtgärder som tillsammans kan förändra kalkylen i grunden. Dessa åtgärder kan delas in i tre kategorier:

 

  1. Ökad kapacitet i existerande infrastruktur, till exempel genom intelligenta transportsystem och reversibla körfält;
  2. Ökad produktivitet i genomförandet av projekt, till exempel genom insatser i tidiga skeden, innovativa designlösningar, och ökad digitalisering av arbetsflöden (tex 5D BIM);
  3. Förbättrade metoder för att prioritera mellan projekt och fokusera på de mest samhällsekonomiskt lönsamma.

 

Tågräls. Foto: Unsplash

 

Framgångar i stora infrastrukturprojekt

Något som har gått många förbi är att Sverige numera kan anses som ledande på att leverera stora infrastrukturprojekt. Den gamla sanningen att väg- och järnvägsprojekt alltid blir försenade och fördyrade har utmanats av Trafikverket och branschen i samverkan.

"Norra Länken blev 2 miljarder billigare och kunde öppna ett år tidigt."

Under de senaste 5-10 åren är det vanligaste att de stora projekten levereras snabbare och/eller billigare än planerat. Ett exempel är Norra Länken som blev 2 miljarder billigare och som kunde öppna ett år tidigt. Detta bör vara en trygghet när beslut om kommande infrastrukturprojekt ska fattas.

Det bör också öka möjligheten att använda alternativa källor till finansiering av ny infrastruktur, till exempel intäkter från fastighetsutveckling i områden som blir mer attraktiva tack vare ny infrastruktur, ökat inslag av privat kapital i projekten, användaravgifter, och så vidare.

 

Sverige har både möjlighet och skyldighet att bygga för framtiden

Vår goda startpunkt, starka statsfinanser, det ökade behovet av infrastruktur, samt den snabba teknikutvecklingen skapar förutsättningar för Sverige att förbättra infrastrukturen och sänka kostnaderna i branschen.

"Branschen i samverkan kan och måste lyfta sig till nya höjder."

Samtidigt har vi en skyldighet att se till att vi bygger och underhåller den infrastruktur som ska bidra till framtida generationers välstånd. Branschen i samverkan kan och måste lyfta sig till nya höjder. Vi har onekligen en spännande tid framför oss.