Till sin hjälp har han en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor under perioden 2018-2029, enligt regeringens infrastrukturproposition från hösten 2016. Trafikverket har under våren haft i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur den ramen ska fördelas och deras förslag presenterades den 31 augusti.

Min ambition är att vara mycket lyhörd

– Det förslaget kommer nu skickas ut på remiss och jag kommer föra dialoger med alla remissinstanser för att fånga in allas synpunkter. Min ambition är att vara mycket lyhörd då det är viktigt att vi når en bred acceptans för det förslag vi själva kommer lägga under våren 2018, förklarar Tomas Eneroth.

En nyhet i de direktiv som Trafikverket fick för åtgärdsplanen är att den ska samordnas med satsningar inom bostadsområdet, något som inte gjorts tidigare.

– Det är ju egentligen självklart och jag förstår inte varför man inte gjort så tidigare, så jag vill ge en stor eloge till min företrädare Anna Johansson för det initiativet. Jag avser även att i alla satsningar och utredningar vi gör framöver koordinera infrastrukturen med satsningar inom andra relevanta områden.

 

Viktiga uppgifter för infrastrukturen

 

En fungerande infrastruktur är viktigt för alla samhällsfunktioner, men Tomas Eneroth lyfter tre områden som han idag tycker känns allra viktigast.

  • Att se till att hela landet hålls samman. Sverige är ett både långt och mycket exportberoende land, och för att bevara konkurrenskraften är det viktigt att alla delar av infrastrukturen fungerar. Från den lilla skogsvägen där timret påbörjar sin resa mot kommande export till de stora hamnarna och flygplatserna som ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.
  • Att se till att infrastrukturen underlättar för den nödvändiga omställningen till ett mer klimatsmart samhälle och på sikt ett fossilfritt Sverige. Det gäller att förstå fördelarna och se affärsmöjligheterna i omställningen, och där ligger Sverige redan långt framme. Vi vet att klimatsmarta transportsystem stärker svensk konkurrenskraft.
  • Kopplingen till bostadssektorn blir allt viktigare för att bygga framtidens hållbara samhälle. Ett exempel från Trafikverkets förslag på åtgärdsplan är att bygga fyra spår mellan Stockholm och Uppsala, vilket underlättar pendlingen även från orter däremellan. Beräkningar visar att det skulle gå att bygga 50 000 nya bostäder längst den sträckningen, och bostäder runt Stockholm är en bristvara.

illustration av infrastruktur

Illustration av: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet
 

Incitamentsstruktur för klimatsmarta transporter ett måste

 

För att målsättningen med ett fossilfritt samhälle ska kunna nås måste man hitta sätt att uppmuntra den nödvändiga omställningen hos alla berörda parter. Det innebär inom infrastrukturen bland annat att skapa incitamentsstrukturer för att flytta godstransporter från vägar till järnväg och sjöfart.

Det är fantastiskt att se att alla inblandade har en så positiv inställning

– Det arbetet ingår som en del i den godsstrategi som vi just nu är i färd med att ta fram och som beräknas bli klar under våren. Den gör vi tillsammans med olika branscher och det är fantastiskt att se att alla inblandade har en så positiv inställning och bara ser möjligheter, förklarar han.

Det är en stor fördel att Sverige så länge har legat i framkant och drivit på när det gäller att satsa mot ett fossilfritt samhälle. Det har kommit fram många innovationer och smart teknik som bevisligen fungerar i praktiken.

– Och vi ser att riskkapitalister från hela världen söker sig till redan fungerande teknik, och det tillsammans med en stor efterfrågan på klimatsmart teknik ger svenska företag en stor exportfördel, avslutar Tomas Eneroth.