Rapporten ”Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter” illustrerar hur järnvägen kan stärkas utifrån målsättningen att dubblera andelen spårbundna godstransporter till år 2050.

– Sverige är en exporterande industrination som kräver ett fungerande transportsystem för att expandera. Järnvägens tillkortakommanden med accelererande kvalitetsproblem försämrar såväl industrins som industrins tillväxtmöjligheter. Industrin eftersträvar en ökad transporteffektivitet och lägre transportkostnader och politikerna eftersträvar en minskad klimatpåverkan. Det är därför nödvändigt att investera i järnvägen för att andelen spårbundna godstransporter ska kunna öka på kort och lång sikt, säger Anders Lundberg, seniorkonsult på Sweco.man

Järnväg 2050 är framtagen av bland annat Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain. I rapporten presenteras ett tiopunktsprogram som på kort, medellång och lång sikt ska stärka den spårbundna godstrafiken, ett brett register av åtgärder som snabbt ska höja järnvägens tillförlitlighet och utnyttjandegrad. Dessa åtgärder ger operatörerna de förutsättningar som krävs för att skapa lönsamhet och därmed utrymme för återinvestering och utveckling av verksamheten.

Industrins inflytande bör öka

Bland de föreslagna åtgärderna finns översyn av bangårdar, effektiv kapacitetsfördelning, en nationell underhållsstrategi samt åtgärder som ska underlätta en internationell järnvägstrafik. Kapacitetsförstärkta tåg, anpassad kraftförsörjning, satsningar på lastplatser och tydligare styrmedel återfinns också bland de föreslagna åtgärderna.

– För att åtgärderna ska kunna realiseras föreslår vi en ny samverkansorganisation, en plattform för samverkan mellan Trafikverket och näringslivets intressenter. Industrin har länge efterlyst ett ökat inflytande och en stärkt dialog kring investeringar i den spårbundna godstrafiken. Det är viktigt att involvera näringslivet i den här typen av beslut, det är företagen som har den operativa insikten kring deras utmaningar och behov, säger Anders Lundberg.