Fakta

Näringslivets Transportråd verkar för ökade investeringar och att uppnå en struktur för transporter och infrastruktur som är bra för svenskt näringsliv och stärker dess konkurrenskraft. Medlemmar i Näringslivets Transportråd är ett 30-tal svenska industri- och handelsföretag och flera branschorganisationer.

Det behövs ett tydligt godsfokus i propositionen och att en nationell godsstrategi tas fram för att svara upp mot näringslivets krav på modern logistik och där de olika transportslagen samverkar.

Modern logistik ställer ökade krav på infrastrukturens kvalitet, kapacitet och tillförlitlighet. Varuägande företag måste kombinera kostnadseffektivitet med en hög servicenivå och flexibilitet för sina kunder. Det kräver en logistikkedja där det inte får gå fel någonstans.

Det behövs systematiska och långsiktiga underhållsinsatser för ökad tillförlitlighet och att eliminera eftersläpningar

Det är viktigt att koppla ihop ett nationellt och internationellt perspektiv på infrastrukturen i propositionen. Där vägar och järnvägar med hög tillförlitlighet ansluter till och från viktiga hamnar för sjöfarten, kombiterminaler och flygplatser. Säkerställ gränsöverskridande godsstråk i sammanhängande korridorer och noder.

Det behövs systematiska och långsiktiga underhållsinsatser för ökad tillförlitlighet och att eliminera eftersläpningar. Näringslivets Transportråd förordar en kraftsamling för systematiskt underhåll hela den kommande 12-åriga planperioden och med ett särskilt fokus under periodens 6 första år.

En mer flexibel beslutsordning behövs för mindre infrastrukturåtgärder riktade till näringslivets transporter. Där Trafikverket har mandat att besluta om resurser till anpassningar av infrastrukturen för näringslivets behov.

Att använda befintlig infrastruktur bättre är A och O. Ett sätt att effektivisera transporterna är att möjliggöra längre och tyngre tåg och tyngre lastbilar 74 ton. Det är både god transportekonomi och bra klimatstrategi att effektivisera godsflödena.

Att använda befintlig infrastruktur bättre är A och O

De horisontella samarbeten t.ex. för gemensam distribution - som idag sker på ad hoc basis mellan varuägande företag - är skalbara. Transportmyndigheterna bör skapa förutsättningar för att underlätta horisontella samarbeten i stor skala mellan varuägande företag och mellan varuägare och transportföretag.  Även här sammanfaller god transportekonomi och en bra klimatstrategi.

Det behövs en sammanhållen och konsistent transportpolitik. Skatter och avgifter beslutas idag i stuprör varje transportslag för sig. Ta ett samlat grepp på hela skatte- och avgiftsstrukturen inom transportsektorn och gör en analys av hur det totala antalet skatter och avgifter på transporter påverkar näringslivets konkurrenskraft.

Det handlar om att långsiktigt förnya det svenska väg- och järnvägsnätet, hamnar, farleder och flygplatser och där nyttan kommer människor, näringsliv och samhälle till del under många år framöver.

Mina tips:

  1. Läs mer om Näringslivets Transportråd på www.transportrad.se
  2. Svenskt Näringsliv har publicerat en rapport om Infrastruktur och transporter för företagande och jobb. Rapporten är ett inspel inför regeringens kommande infrastrukturproposition. Läs mer på www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/
  3. I vår presenterades rapporten "Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter". I rapporten identifieras behovet av en gemensam vision för järnvägen. Läs mer på www.tagoperatorerna.se

Guy Ehrling,
Kanslichef
Näringslivets Transportråd