Dricksvatten av god kvalitet, fungerande system för avlopps- och dagvatten till låga taxor, billig och väl fungerande försörjning av värme och el. Det är självklarheter för de flesta runtom i landet, men det finns stora behov av förnyelse, modernisering och underhåll inom dessa delar av samhällsinfrastrukturen. Det är sällan som dessa behov prioriteras. Tillgängliga skattemedel och avgifter ska räcka till mycket annat. Följderna blir ofta att kritiska delar av infrastrukturen hålls vid liv genom att ”lappa och laga” efter haverier eller att anläggningar drivs ineffektivt.

Ett odelat fokusMikael

Det är både oekonomiskt och riskfyllt. Kostnaderna för att åtgärda blir väsentligt högre när de uppstår oplanerat. Oönskad miljöpåverkan, ineffektiv drift & underhåll försörjningsavbrott med indirekta skador, översvämningar och föroreningar är andra konsekvenser och bieffekter.

Massiva investeringar för förnyelse och kapacitetsökning av samhällsinfrastrukturen pågår, planeras eller står högt på önskelistan. Det är av stor vikt att beslut om sådana dessa projekt verkligen utmanas vad gäller kostnadseffektivitet.

Har man i tillräcklig omfattning analyserat möjligheterna till att öka kapacitet och driftsäkerhet i befintliga anläggningar, t ex genom optimering, utveckling och effektivisering av drift & underhåll? Det finns exempel där nyinvesteringar helt eller delvis skulle kunnat undvikas genom relativt enkla åtgärder i befintlig infrastruktur.

Är beslutsunderlagen för dessa projekt upprättade utifrån ett livscykelperspektiv, det vill säga baserat på totalkostnaden, inklusive kostnader för investering, drift & underhåll, miljöpåverkan med en plan för hur värdet ska säkras? Väldigt sällan är nog det korrekta svaret då priset här och nu ofta avgör vem och vad som upphandlas.

Framgångsrika lösningar

Det krävs ett odelat fokus, specialkompetens och kunskaper om möjligheter med senaste tekniken för att i detalj kunna planera och ta tillräckligt kvalitativa beslut. Allt i syfte att nå bättre planerbarhet och förutsägbarhet samt för att optimera användningen av knappa resurser. Samtidigt som avgifterna för servicen, som levereras med hjälp av infrastrukturen, hålls på rimlig nivå. Riskminimering kommer på köpet med ökad planerbarhet.

I den interna kampen om resurserna inom mångfacetterade verksamheter, till exempel kommuner, är det en god idé att söka samarbete med en extern partner för att säkra tillgång till specialkompetens inom aktuellt teknikområde, drift & underhåll, samt för att hitta innovativa och delvis självfinansierande lösningar för erforderliga investeringar. Trots att sådana möjligheter – konkretiserade genom långsiktiga partnerskap eller samarbetsprojekt – visats sig vara framgångsrika förekommer de förvånansvärt sällan.