Göteborgs Hamn är Sveriges största hamn och den med direktlinjer över världshaven. Direkttrafik, utan omlastning av godset på vägen, är värdefullt för svensk industri då den innebär snabbare, billigare, säkrare och miljövänligare transporter. 30 procent av Sveriges totala utrikeshandel passerar över kajerna i Göteborgs Hamn, samt nästan 60 procent av all containertrafik.

Miljömässigt oslagbara

Vi vill fortsätta vara hubben som den svenska industrin kan luta sig mot. Volvo ska veta att om de sätter en fabrikslina till i Torslandafabriken, kan de vara säkra på att de får ut sina bilar till alla marknader. Om en kund placerar ett pappersbruk i Värmland, så ska de inte behöva oroa sig för att de inte valde att placera den i Portugal – för linjenätet finns här. Så länge vi är en storhamn kan vi transportera nordisk industri ut i världen med hög frekvens.

Sjötransporter är dessutom miljömässigt oslagbara

Sjötransporter är dessutom miljömässigt oslagbara. Fartyg kan lasta mycket gods, vilket ger låga utsläpp per transporterad vara. Flera av de fartyg som anlöper Göteborgs Hamn lastar cirka 13 000 containrar. Ett enda fartyg i den storleken motsvarar 7-8000 lastbilstransporter. Trots att mer än 90 procent av världshandeln transporteras till havs, står sjöfarten bara för knappt tre procent av de globala koldioxidutsläppen.

Förbättrad kapacitet

Under de senaste åren har det genomförts flera investeringar i hamnen för att förbättra kapaciteten, nya kranar har installerats, terminalytor förstärks och järnvägsspår byggts ut. Inom dessa områden står Göteborgs Hamn välrustat för framtiden. Men en flaskhals för ökad kapacitet återstår – en tillräckligt djup farled.

För att Sverige ska kunna behålla och utveckla direktsjöfarten krävs djupare farleder

De oceangående fartygen växt i en takt ingen kunnat förutse. För att Sverige ska kunna behålla och utveckla direktsjöfarten krävs djupare farleder in till Göteborgs Hamn. Idag måste rederierna begränsa lasten på fartygen för att kunna komma in hamnen. En del fartyg kan inte trafikera Sverige alls utan får vända på kontinenten.

Det är ett stort projekt. Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Investeringen beräknas till tre-fyra miljarder kronor.

Prioritera sjöfarten

För att farledfördjupningen ska komma till stånd krävs att regeringen prioriterar sjöfarten i den kommande infrastrukturpropositionen. Efter att ha presenterat vad de kallar en historisk klimat- och miljöbudget borde satsningarna på sjöfarten också öka, eftersom mer sjöfart bidrar till mer hållbara transporter.

Vi hoppas och tror att sjöfarten inte glöms bort, utan får en framträdande roll i propositionen.  En farledsfördjupning i Göteborg gynnar näringslivet i hela landet.