Det är med stolthet som jag konstaterar att den svenska modellen med samverkan mellan samhällsaktörer är högst närvarande här. Exempelvis DriveMe-projektet är ett resultat av det. Statliga myndigheter, kommun, akademi och näringsliv driver gemensamt på för ökad innovation, trafiksäkerhet och hållbarhet.  År 2017 ska 100 självkörande bilar rulla på vägarna i Göteborgsområdet, det är både spännande och viktigt för Sveriges konkurrenskraft.

En av regeringens viktigaste prioriteringar är fler människor i Sverige ska få ett jobb

En av regeringens viktigaste prioriteringar är fler människor i Sverige ska få ett jobb. Givet läget med över 160 000 flyktingar har arbetet blivit mer utmanande, men inte mindre angeläget. Regeringen är fast besluten om att öka jobbtillfällena, och Västsveriges bidrag är avgörande. I somras berättade Göteborgs Hamn att man beräknar att över 2000 nya jobb kommer att behövas i verksamheten framöver. Volvo Torslanda anställer fler, och regeringens besked att införa tonnageskatt från 1 juli 2016 har fått sjöfarten att sia om tusentals nya jobb. Glädjande förstås. Det betonar också än mer vikten av ny, effektiv och hållbar infrastruktur.

Här byggs därför fler bostäder, bland annat i Göteborg där 7000 nya hem, varav minst hälften hyresrätter, ska stå klara till år 2021.  Och för transporterna är arbetet med Västsvenska paketet igång. Det kommer att innebära effektivare arbetspendling, möjliggörande av ännu fler bostäder och högre livskvalitet när trängseln blir mindre och resan smidigare. Så kan Västsverige fortsätta att vara tillväxtmotorn i Sverige. Västlänken ökar kapaciteten i det svenska tågsystemet. Det gynnar såväl den här delen av landet som resten av Sverige. Det ger också fler chansen att resa på ett hållbart vis.

Jag ser fram emot att se och vara en del av Västsveriges fortsatta utveckling

Regeringen har sagt att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är ett mål som förpliktigar. Inte minst måste transportsektorn minska sina utsläpp radikalt. Här har jag som infrastrukturminister ett ansvar, tillsammans med alla aktörer som verkar inom transportområdet. För att nå en fossilfri fordonsflotta måste transporterna ske smartare än idag. Det gäller både för egna resor och godstransporter.  Vi ska se till att främja en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Genom styr- och smörjmedel ska regeringen bidra till att fossila bränslen byts ut mot hållbara. Och transportsektorn ska elektrifieras i högre grad än idag.

Jag ser fram emot att se och vara en del av Västsveriges fortsatta utveckling. Tillsammans ska vi arbeta för fler jobb och bostäder, fler invånare i regionen och ett effektivare och mer hållbart transportsystem.

Anna Johansson (S),
infrastrukturminister och göteborgare