Jag skulle vilja hävda att en klok infrastrukturpolitik är helt avgörande för både ditt och mitt vardagsliv – men också för hela Sveriges utveckling.

Sen jag tillträde som infrastrukturminister har vi gjort en kraftig resursförstärkning på området. De ekonomiska ramarna för nästa planperiod, d.v.s. för åren 2018-2029, ökar med över 100 miljarder. Det här möjliggör både för utbyggnader, en kraftfull förstärkning av järnvägsunderhållet liksom insatser på vägnätet där det behövs.

Städer knyts samman

Nu pågår arbetet med att identifiera de konkreta åtgärder som medlen ska användas till. Vilka utbyggnader som kan bli aktuella fastställs våren 2018 då regeringen fattar beslut om den nya nationella planen för transportinfrastrukturen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. En sådan utbyggnad ska ske i den takt som ekonomin tillåter och med hänsyn till behoven i det övriga transportsystemet.

Tåg i tid är i fokus för mig

Tåg i tid är i fokus för mig. Den svenska järnvägen brottas med allt för många driftstörningar och förseningar. En avgörande orsak är att Sverige under många år satsat för lite resurser på drift och underhåll av järnvägen. Regeringen har därför ökat anslaget till järnvägsunderhåll med hela 1,34 miljarder per år 2016-2018. Ökningen jämfört med innevarande planperiod uppgår till hela 47 procent!

Förflytta sig hållbartAnna

Samtidigt som vi underhåller och bygger ut behöver vi dra nytta av alla fördelar som digitalisering och automatisering kan innebära. Med ny teknik kan vi använda transportsystemen långt mer effektivt än idag. Det kan handla om allt från uppkopplad infrastruktur, avancerad realtidsinformation och självkörande fordon på både väg och spår. Jag är stolt över att Sverige ligger i framkant på området och att flera spännande pilotprojekt pågår.

Vi lägger också stor vikt vid att hålla en hög takt för bostadsbyggandet. Bostadsbristen hämmar tillväxten och minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Pålitligare trafik eller utbyggnader kan både tillgängligöra nya arbetsmarknader men också möjliggöra ett mer kostnadseffektivt bostadsexploatering. Här finns en stor potential som behöver utnyttjas bättre. Infrastruktur har länge behandlats som något separat från bostadsbyggandet. För att skapa goda livsmiljöer är det nödvändigt att infrastruktursatsningar sker integrerat med stadsutveckling och bostadsbyggande.

Ökad tillväxt

I framtiden ser jag framför mig att människor ska kunna fortsätta ta vardagsresor såväl som transporter av både varor och gods för givet. Den stora skillnaden är att framtidens behov av att förflytta både sig själv och varor måste ske hållbart. Just nu lever vi i Sverige på ett sätt som skulle kräva fyra jordklot, om andra levde som vi. Detta är naturligtvis helt ohållbart. Regeringen är tydlig med att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. På infrastrukturområdet finns både stora utmaningar och möjligheter för en hållbar omställning.

Sjöfarten är exempelvis en outnyttjad resurs

Sjöfarten är exempelvis en outnyttjad resurs som inte har samma kapacitetsproblem som vägar och spår. Regeringen har som ambition att främja en överflyttning av långväga gods från väg till järnväg och sjöfart. Jag är övertygad om att vi med rätt investeringar kan främja både hållbara resmönster, en effektiv godshantering och samtidigt bygga Sverige starkt och hållbart för framtiden.

Den svenska modellen bygger på både samverkan och samarbete. Sverige ska hålla ihop och utvecklas. Kloka investeringar i infrastruktur leder förutom att fylla vårt behov av att förflytta oss också till fler bostäder, effektivare godstransporter och hållbara transporter. Regeringen prioriterar satsningar som ger fler jobb, ökad tillväxt och som bidrar till det fossilfria välfärdssamhället. Så bygger vi också en välfungerande infrastruktur för framtiden.

Anna Johansson (S),
Infrastrukturminister