Västsvenska Paketet är en storskalig och långsiktig infrastruktursatsning som ska bidra till att rusta och effektivisera Västsveriges infrastruktursystem för framtidens behov.

Förbättrar framkomligheten och ger bättre pendlingsmöjligheter

– Göteborg är ett viktigt nav för hela Västsverige, allt fler pendlar och Göteborg har helt enkelt vuxit ur sitt nuvarande väg- och järnvägsnät. Kommunerna i Göteborgsregionen har dessutom satt som mål att fördubbla andelen resor med kollektivtrafik, säger Åke Wessman, kommunikationsansvarig på Trafikverket Region Väst.

Västsvenska paketet förbättrar framkomligheten och ger bättre pendlingsmöjligheter på ett miljömässigt hållbart sätt. Valfriheten ökar när det gäller färdsätt. Den ökade framkomligheten gynnar även näringslivet, som är beroende av effektiva transportlösningar för både människor och gods.

Västlänken och MarieholmstunnelnÅke

Västsvenska paketet består bland annat av Västlänken, en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig pendeltågstunnel under centrala Göteborg. Med Västlänken binds pendeltågslinjerna i Västsverige ihop till ett sammanhängande system. Tågtrafiken kan bli tätare, restiderna kortare och resenärerna når fler destinationer utan att byta färdmedel. I Västlänken ingår också tre underjordiska pendeltågsstationer vid Centralstationen, Korsvägen och Haga. Västlänken börjar byggas 2018 och 2026 är det tänkt att trafiken ska vara igång.

– Västsvenska paketet bidrar till att öka kapaciteten i järnvägssystemet på nationell nivå. Eftersom Västlänken byggs under jord frigörs även utrymme för att bygga nya stadsdelar i centrala Göteborg. Storleksmässigt ska de motsvara en medelstor svensk stad, säger Åke Wessman.

Underlättar arbetspendling i Västsverige

Ytterligare ett storskaligt projekt inom ramen för Västsvenska paketet är Marieholmstunneln, en vägtunnel som ska ligga 600 meter öster om Tingstadstunneln och länka samman E20, E6, E45 och Lundbyleden. Marieholmstunneln förbättrar framkomligheten, minskar sårbarheten i trafiksystemet och gör både biltrafik och godstransporter mer tillförlitliga.

Ger förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik

Arbetet med Marieholmstunneln pågår för fullt och år 2020 invigs den nya tunneln för trafik. Västsvenska paketets tredje stora projekt är Hisingsbron, som ersätter den hårt trafikerade och slitna Götaälvsbron. Hisingsbron kommer att byggas strax öster om Götaälvbron och bidra till utvecklingen av den centrala staden. När Hisingsbron står klar cirka år 2020 kommer Götaälvbron att rivas.

– Västsvenska paketet ger förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik, vilket ger bättre pendlingsmöjligheter på ett miljömässigt hållbart sätt. Förbättrade pendlingsmöjligheter förstorar arbetsmarknadsregionen, vilket öppnar upp fler möjligheter för arbete och studier för fler. För arbetsgivarnas del innebär det även ett utökat rekryteringsunderlag, säger Åke Wessman.