Erik Zetterlund, vd Oxelösunds Hamn ABErik Zetterlund

Foto: Oxelösunds Hamn AB

Hur påverkar farledsavgifterna er hamn?   

– Det krävs styrmedel, både positiva och negativa, för att flytta gods från landinfrastrukturen till sjöfart så att de sjögående godstransporterna från Nordeuropa kan fortsätta in i Östersjön till Mälardalen och Norrlandskusten i stället för att fraktas landvägen norrut i Sverige. Det är ett paradigmskifte som måste genomföras. Många länder ute i Europa har provat ekonomiska styrmedel med bra resultat.

Vad skulle en bättre lösning innebära?

– Vi avlastar landinfrastrukturen, som är trång och dyr, och skapar kapacitet på en närmast oändlig ekosystemtjänst, farlederna för sjöfart. Godstransporterna behöver en stimulans för att bryta invanda mönster.

Vilka satsningar gör er hamn just nu?

– Vi växer på hantering av Europagods, på roro-kassetter och i containers. Hamnarna längs Ostkusten och Norrlandskusten har enorm kapacitet. Det är mest en bemanningsfråga för att frigöra den. I Oxelösund erbjuder vi tvåskiftservice som standard och utökar gärna till dygnet runt service för den som vill ha det.

Lars Widelund, vd Skellefteå HamnLars

Foto: Ulrika Andresson

Hur påverkar farledsavgifterna er hamn?

– Avgifterna drabbar sjöfartsnäringen och kunderna direkt och hamnen indirekt. Genom de avgiftsstrategier som finns är det klart att politikerna som sätter dagordningen vill att vi ska ha så lite gods som möjligt på båt och så mycket som möjligt på bil och järnväg. Detta stämmer inte fullt ut mot vad man uttrycker så det finns en diskrepans mellan ord och handling.

Vad skulle en bättre lösning innebära?

– Man kan börja med att lyfta isbrytning och farledskostnader/lotsning från trafikoperatörerna och i slutändan kunderna och finansiera det på ett likställt sätt med övriga trafikslag. Sedan måste man komma åt utländska åkerier som kör gratis på vårt vägnät och konkurrerar ut de svenska åkerierna , eftersom de agerar på sitt eget lands regelverk vilket i de flesta fall gör det omöjligt för ett svenskt åkeri att kunna konkurrera.

Vilka satsningar gör er hamn just nu?

– Vi ska göra en underhållsmuddring så snart vi fått veta vad miljödomstolen säger. Sedan har vi börjat att titta på ett nytt kajläge i norra hamnen som har mycket bättre djup och samtidigt ger möjlighet till att skapa ordentligt med upplagsytor. Skellefteå Kommun planerar även för ett industriområde i anslutning till det nya kajläget så vi går hand i hand tidsmässigt med kommunens planering. Så jagar man en placering som behöver närhet till spår, kaj och bra vägar så kan vi erbjuda en riktigt bra placering.

Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn ABMagnus

Foto: Göteborgs Hamn AB

Hur påverkar farledsavgifterna er hamn?

– För att kunna stå sig i internationell konkurrens krävs goda marknadsförutsättningar. Farledsavgifterna, som är unika för Sverige, Finland och Estland, skapar en konkurrensnackdel för Göteborgs Hamn, som är den enda internationella oceanhamnen i Sverige. Det är mycket dyrare att anlöpa Göteborg jämfört med andra hamnar på kontinenten.

Vad skulle en bättre lösning innebära?

– Systemet bör ändras i grunden. Om farledsavgifterna inte helt kan avskaffas, vilket vore det bästa för att likställa oss med våra konkurrenter, kan man tänka sig ett "users pay"-system, där redarna betalar vad det kostar att utnyttja vattenvägarna. Vi är gärna med i diskussioner för att skapa bra system. 

Vilka satsningar gör er hamn just nu?

– Hamnen växer som aldrig förr. Nu pågår det största expansionsprogrammet sedan 60-talet. Vi bygger bl.a. en ny hamnterminal, en kombiterminal och en logistikpark. Vi planerar också att fördjupa farleden för att kunna ta emot de största fartygen med full last.

Tommy Halén, vd Trelleborgs HamnTommy

Foto: Joakim Palm Karlsson

Hur påverkar farledsavgifterna er hamn

Till skillnad från väg och järnväg står sjöfarten för sina egna infrastrukturkostnader genom farledsavgifterna. Kostnader i farledsavgiften belastar våra kunder och därmed försämras konkurrenssituationen mot andra trafikslag. Motsvarande farledsavgifter finns t ex inte i Danmark eller för Öresundsbron. Den extra kostnad per enhet som farledsavgiften medför kan vara avgörande för att man väljer vägen via Danmark eller via skånska hamnar.

Vad skulle en bättre lösning innebära?

– Konkurrensneutralitet mellan transportslagen samt att kunderna tar den faktiska kostnaden i den hamn de trafikerar.

Vilka satsningar gör er hamn just nu?

Trelleborgs Hamn har färdigställt första delen i vår vision med att flytta hamnen sydost. Vi har byggt nya vågbrytare 3 km långa, muddrat i hamnbassäng och farled, fyllt ut 50 ha yta som vi kommer att bli våra nya ytor, byggt en ny intermodal terminal med 750 m långa spår samt ett nytt färjeläge för att möta ökande volymer och marknadens krav. Just nu planeras nästa fas av utbyggnaden/flytten med ny infart och check-in på östra sidan av hamnen, tre nya färjelägen, handelskaj, uppställningsytor, samt logistik och truckcenter också det på östra sidan av Trelleborg.