– Vi håller tidsplanen, säger HG Wessberg, en av Sverigeförhandlingens förhandlare.

I oktober tog Sverigeförhandlingen emot de lokala och regionala nyttoanalyserna där kommunerna satte siffror på den värdetillväxt som eventuella spårdragningar kan bidra till. Ju större värde som skapas desto mer ska kommunerna själva bidra med till finansieringen, är tanken.

I februari inleds förhandlingarna. På ena sidan förhandlingsbordet sitter kommunerna. På den andra sidan sitter HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, två erfarna förhandlare som tidigare höll i trådarna för Stockholmsförhandlingen om huvudstadens nya tunnelbanestationer.

Kommunalt engagemang ett krav för tillväxt

Inget slutdatum är satt för förhandlingarna, men till årsskiftet 2017–2018 ska en slutrapport ligga klar på bordet. Då ska sträckning, stationslägen och delfinansieringen vara bestämda. Staten har huvudansvaret medan medfinansiering är en förhandlingsfråga.

Tillväxt sker inte automatiskt bara för att man drar nya spår

– I förhandlingarna tar vi hänsyn till nyttan för hela landet eller systemnyttan som vi valt att kalla det, säger HG Wessberg.

För att infrastruktursatsningarna ska bidra till tillväxt är kommunernas engagemang viktigt. Enligt förhandlingsmodellen ska de statliga satsningarna följas av att kommunerna förbinder sig till att satsa på nya bostäder.

– De internationella erfarenheterna visar att tillväxt inte sker automatiskt bara för att man drar nya spår. Kommunerna måste själva ta ett ledarskap för utvecklingen. För att få ut så mycket som möjligt av investeringarna krävs det samarbete mellan kommuner och regioner, säger Catharina Håkansson Boman.

Nya resmönster med snabba regionaltåg

Att hålla restiderna två timmar Stockholm-Göteborg och två och en halv Stockholm-Malmö är en viktig framgångsfaktor för att projektet ska ha kommersiell bärkraft. Höghastighetsjärnvägen kommer att ha en topphastighet på 320 kilometer i timmen. Och den höga hastigheten är viktig för att korta restiderna och därmed göra satsningen lönsam, framhåller HG Wessberg.

Det gör tåget konkurrenskraftigt gentemot flyget

– Det gör tåget konkurrenskraftigt gentemot flyget. 

Den nya höghastighetsbanan kommer även trafikeras av snabba regionaltåg.

– Även om de inte är lika snabba som höghastighetstågen kan de nå en topphastighet om 250 kilometer i timmen, vilket är 50 kilometer snabbare än tågen som trafikerar dagens järnvägar. De regionala tågen är viktiga för att binda samman de regionala arbetsmarknaderna och kommer leda till nya resmönster, säger Catharina Håkansson Boman.

Förstärkningar i norr

Förhandlarna har identifierat en stor utmaning på vägen: att få tid och pengar att räcka till. En annan nöt att knäcka är att få de redan planerade spårsatsningarna för Ostlänken och Götalandsbanan att passa in i ramen för de satsningar som blir resultatet av Sverigeförhandlingen.

Persontrafiken i norr kopplas samman med tillväxtmotorerna i södra Sverige

Sverigeförhandlingen har också börjat se över behovet av kapacitetsförstärkande åtgärder i norra Sverige.

– En väsentlig del av bruttonationalprodukten transporteras på långsamma spår i norra Sverige. För att få ut maximalt av höghastighetsbanorna måste gods- och persontrafiken i norr kopplas samman med tillväxtmotorerna i södra Sverige, säger HG Wessberg.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens första tågbanor kommer vara klara i slutet på 2020-talet. Hela satsningen kommer vara färdigställd cirka 2035.