Om IQ Samhällsbyggnad

 

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vår vision är att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället:

  • Påverka och initiera forskning och innovation
  • Samla och mobilisera sektorn
  • Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt
  • Främja nyttiggörande

Arbetslösheten är låg men det är svårt att hitta bostäder, speciellt för de som inte har så stora resurser. Samhällsutmaningarna är stora och många och förändringstakten är hög. Som kontrast till de snabba förändringarna står samhällsbyggnadssektorn vars kärnverksamhet att bygga och utveckla byggnader och infrastruktur, är en utdragen och långsam process som kräver stora investeringar.

Vi måste tänka nytt!

Är det en omöjlig uppgift att få ihop den snabba förändringstakten med den långsamma samhällsbyggnadsprocessen? Nej, men för att skapa ett bra samhälle, där alla invånare får plats måste vi använda alla tillgängliga medel som ny kunskap och goda idéer och para dem med både hjärta och hjärna. Och vi måste tänka nytt!

 

Använd digitaliseringen

 

Vi kan använda digitaliseringen för att skapa demokratiska involverande plattformar där vi kan diskutera idéer, utformning, mobilitet, tillgänglighet och vem som har rätt till mellanrummen mellan husen och grönytorna. Digitaliseringen och användandet av sensorer, big data, uppkopplade system och smarta styrsystem ger oss redan idag nya möjligheter att skapa smarta städer med smarta lösningar som effektiviserar, spar resurser och inspirerar till nya beteenden.

Internationella samarbeten är också viktiga plattformar

Här ska vi ta tillvara redan gjorda erfarenheter, bygga vidare på det som är bra och lära oss av det som blev mindre lyckat. Testbäddar är viktiga resurser för att skaffa ny kunskap innan man inför ny teknik och system i skarp användning. Internationella samarbeten är också viktiga plattformar för att dela med oss och få hem kunskap i skapandet av ett smart samhälle.

 

Laptop och händer som skriver. Foto: Unsplash

 

Ett Sverige i framkant

 

Regeringen har genom sina budget- och forskningspropositioner de senaste åren anslagit stora medel till samhällsbyggnadssektorn. Samhällsbyggnadssektorn har gemensamt spelat in de viktigaste prioriteringarna för hur vi ska åstadkomma ett Sverige i framkant av ett hållbart samhällsbyggande. Som resultat av samverkan i branschen och gemensamma prioriteringar har vi fått gott gehör hos statsmakterna i form av mer finansiering till angelägna och relevanta forskningsprogram och testbäddar. Vi i sektorn har även lovat att verka för nyttiggörande – att se till att den nya kunskap vi tar fram börjar användas, i form av nya produkter, arbetssätt, tjänster och ett förnyat regelverk. Detta är ett ständigt pågående arbete.

Kan få till ett samhällsbygge i världsklass där Sverige går i täten!

I regeringens samverkansprogram för Smarta Städer deltar kloka personer från alla delar av samhället för att peka ut och prioritera områden som behöver extra fokus. En digitaliserad samhällsprocess, öppna data, delningsekonomins möjligheter, gröna affärsmodeller och kunskap kring pågående projekt är några av resultaten från samverkansprogrammet. Kombinera detta med ett ökat införande av industrialiserade processer för byggande, automatisering och digitalisering så ser vi hur vi med ny kunskap och gemensamma krafter kan få till ett samhällsbygge i världsklass där Sverige går i täten!