Svenska Kommun Försäkrings AB, SKAF, jobbar tillsammans med delägarna med att förebygga otrygghet och skapa trygga närmiljöer delägarkommunerna, det kan gälla utemiljöer, skolmiljöer, energiförsörjning och insatser för barn och ungdomar.

Basen i delägarskapet är en anpassad försäkringslösning för de delägande kommunerna och deras kommunala bolag. En lösning som SKFAB tillsammans med kommunerna gemensamt arbetat fram för att till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd.

 

Stöd och expertis till kommuner

 

– Men, vårt fokus ligger på risk- och skadeförebyggande åtgärder där vi finns med som stöd och expertis till kommunerna med bland annat insatser för att förhindra vattenskador och anlagd brand, förklarar VD Jan Malmberg.

Om de under ett år har få skador så kan de få återbäring.

Det finns även en incitamentsstruktur inbyggd i försäkringen där varje delägarkommun har sitt eget konto. Om de under ett år har få skador så kan de få återbäring på premien.

 

Jan Malmberg, VD på Svenska Kommun Försäkrings AB, SKFAB

Jan Malmberg, VD på Svenska Kommun Försäkrings AB, SKFAB
 

Nya behov

 

I takt med att delägarkommunerna får nya behov så kompletteras även försäkringarna.

– Den senaste är olycksfallsförsäkring för barn som är inskrivna i någon av delägarkommunens verksamheter, som förskola, skola och HVB-hem.

Det är idag tio kommuner som är delägare i SKFAB, men de tar gärna emot nya delägare.

– Ju fler kommuner som vill jobba tillsammans med oss för en tryggare miljö i sina kommuner, desto bättre tycker vi att det är, avslutar Jan Malmberg.