Peter Thai ChristensenUtredare, fackförbundet UnionenPeter

Tips 1: Högsta ledningens uttalade ställningstagande för jämställdhet och mångfald

– Det är högsta ledningen som fattar beslut om företagets värdegrund. Om ledningen i tal och handling tydligt visar att de vill uppnå jämställdhet och mångfald sänder det en viktig signal till resten av organisationen om att frågorna har hög prioritet och att alla medarbetare utifrån sin position och funktion förväntas bidra till att nå jämställdhets- och mångfaldsmålen.

Tips 2: Ett jämställt och inkluderande ledarskap

– Chefer är viktiga förändringsagenter i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Det ingår i deras uppdrag att föra ut högsta ledningens viljeinriktning i organisationen och de har i sina roller både makt och möjlighet att främja jämställdheten och mångfalden. Chefers attityder och agerande spelar också en avgörande roll för arbetsplatskulturen, det vill säga normer för vad som är ett önskvärt och gångbart beteende på arbetsplatsen.

Tips 3: Ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter

– Ett systematiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare är en förutsättning för att uppnå jämställdhet och mångfald. Det är av största vikt att arbetet utgår från de faktiska förhållandena och förbättringsbehoven på arbetsplatsen, att de åtgärder som vidtas är relevanta och att arbetet följs upp och utvärderas. Innehållet i och innebörden av företagets jämställdhets- och mångfaldsarbete bör kommuniceras till alla medarbetare.

Ingemar Persson, generalsekreterarer GålöstiftelsenIngemar

Tips 1: Det är viktigt att vi i vårt arbete för mångfald, integration och jämställdhet har förmågan till uthållighet och otålighet – samtidigt!

– "Mod att möta det nya! Tålamod med att försöka fatta det främmande! Visdom att ta emot det goda som kan finnas där vi minst väntat det! Att, om vi inte delar en människas åsikter, vi Inte visar bort henne som person"(Orden inom citattecknen är 400 år gamla).

Tips 2: Utbildning och arbete

– Språk, det vill säga att lära sig svenska så fort som möjligt! Ej konfessionella skolor. Integrerade klasser i såväl kommunala skolor som friskolor. Utbildning i frågor som hur svenska samhället fungerar, demokrati, jämställdhet, människors lika värde, våra värderingar i ett öppet samhälle etc. Låga trösklar in i arbetslivet!

Tips 3: Integrerade boenden
– Såväl med olika upplåtelseformer det vill säga bostadsrätter, hyresrätter.villor, radhus, ägarlägenheter etc som med områden vi bor i. I dessa olika upplåtelseformer och i olika områden skall människor integreras och inte som idagbo i segregerade boenden avseende såväl område som upplåtelseform. Integration innebär bland annat också dialog mellan människor, vilket kräver trygga mötesplatser, därför är detviktigt att det i bostadsområden byggs föreningslokaler mm som ger just trygga mötesplatser.