Organisationen Mine, som sedan 2003 arbetat för ökad mångfald i det skånska näringslivet, erbjuder företag mentorskapsprogram, utbildning, nätverksträffar och stöd i interna förändringsprocesser för ökad mångfaldskompetens.

– Mine grundades 2003 på initiativ av näringslivet och verkar för att tillvarata den kompetens som finns hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i arbetslivet. Visionen var redan från start att bidra till ett Malmö där arbetsgivare tillvaratar det mångkulturella samhällets möjligheter. Att se individers kompetens utifrån företagets behov är en god affär för samhället, företaget och individen, säger Marianne Östlihn, verksamhetsansvarig för Mine, Sydsveriges största mångfaldsnätverk av företag och organisationer, ett kunskapscenter som verkar för ökad inkludering i arbetslivet.

Erfarenhetsutbyte med fokus på mångfaldMaria

Mine arbetar med attitydförändring, opinionsbildning och konkret förändringsarbete för ökad mångfald, bland annat genom mentorskap där utrikesfödda adepter matchas med yrkesverksamma mentorer från samma bransch. I dagsläget har Mine ett sextiotal medlemsorganisationer, däribland Ikea, EON, Ikano Bank samt Lunds universitet och Malmö Högskola. En viktig aspekt av medlemskapet är att organisationerna möts och utbyter erfarenheter kring hur de arbetar för att öka mångfalden i sina verksamheter.

Koppla ihop mångfaldsmålen med företagets lönsamhetsmål

– Vår erfarenhet visar att företag som arbetar långsiktigt med mångfaldsfrågor ofta ökar sin lönsamhet, blir mer attraktiva som arbetsgivare och dessutom minskar sin personalomsättning. Första steget till ett framgångsrikt mångfaldsarbete är att göra en nulägesanalys. Därefter att påbörja arbetet med att utmana de normer och fördomar som finns i organisationen. En viktig nyckel till framgång är att koppla mångfaldsmålen till företagets övergripande mål. De flesta företag har idag en mångfaldspolicy, men behöver hjälp med att koppla denna till verksamhetsmålen. Som företag krävs ett visst mod att våga lyfta och aktivt arbeta med att utmana normer i verksamheten, säger Marianne Östlihn.