Utmaningarna är stora när det kommer till bristen på bostäder i landet. Långa ledtider och osäkra processer gör att många kommuner kämpar med att få upp byggtakten.

På senare tid har dock den så kallade Örebromodellen fått stor uppmärksamhet eftersom den svarar på flera av de svårigheter som många kommuner kämpar med. Örebromodellen för planering och markanvisning har tillsammans med ett välskött allmännyttigt bostadsbolag, Örebrobostäder, säkrat en hög nybyggnadstakt i Örebro. På så sätt möter de kraven på att bosätta flyktingar. Dessutom utvecklar kommunen nu former för att sänka boendekostnaderna för nyproducerade bostäder.

Vår modell ger en tydlighet

– Vår modell ger en tydlighet, säger Ulrika K Jansson, biträdande stadsbyggnadschef i Örebro. Det finns inga osäkerhetsmoment i processen vilket gör det lättare för byggherrarna att planera projekten vilket säkrar en hög byggtakt utan att tumma på kvaliteten. Kommunens jobb är ju att skapa bra förutsättningar för byggande och då är det rationellt att arbeta på det här sättet.

Modellen minskar risken för att kommunal mark köps på spekulation eftersom själva försäljningen sker först när byggnationen påbörjats. Den kanske största vinsten är dock att hela processen går fort. Planeringsfasen tar inte mer än lite drygt ett år och tiden från markanvisning till byggstart håller sig oftast under två år. Det kan jämföras med andra kommuner där processen ofta tar mycket längre tid, ibland upp till 10 år.

Dialog och förtroende

Tack vare Örebromodellen har kommunen fått bra fart på sitt byggande. 2016 färdigställdes nästan 2100 nya bostäder i kommunen, vilket sett till invånarantalet är bland de högsta nivåerna av byggande i landet.

Det finns en väl fungerande dialog

De detaljplaner som Örebro kommun arbetar fram är väldigt flexibelt utformade. Många gånger säger de inte mycket mer än om det är bostäder eller kontor som ska byggas och hur högt huset får bli. Detaljerna utformar man sedan tillsammans.

– Det finns en väl fungerande dialog och ett stort förtroende mellan kommunen, byggbolagen och andra inblandade parter, säger Ulrika K Jansson. Vi har också ett brett samarbete runt gemensamma utmaningar så som parkeringar, gångstråk och planteringar. På så sätt får vi ett helhetstänk i varje område.

Bostäder åt nyanlända

Den höga nybyggandstakten, den kapacitet kommunen har byggt upp och vårdat i sitt kommunala bostadsbolag Örebrobostäder och det samarbete kommunen har med privata fastighetsägare gör det också enklare att få fram bostäder åt nyanlända. I fjol trädde bosättningslagen i kraft, en lag om att alla kommuner är skyldiga att bosätta ett visst antal nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd varje år.

Det är en utmaning men vi är inte tagna på sängen

I fjol bosatte Örebro 265 personer och 2017 behöver kommunen få fram bostäder åt närmare 500 personer i den här kategorin. Till detta kommer det stora antal flyktingar som genom möjligheten till egen bosättning själva hittar ett boende någonstans i kommunen, exempelvis hos någon släkting.

– Det är en utmaning men vi är inte tagna på sängen. Sedan åttiotalet har vi haft ett kontinuerligt flyktingmottagande. Vi har hela tiden varit duktiga på omvärldsbevakning, det gör att vi vet vad som är på gång, säger Lennart Balkstedt, planerare på kommunstyrelseförvaltningen i Örebro.

Undviker tillfälliga åtgärder

Samverkan på bred front är en viktig framgångsfaktor. Såväl kommunen som privata hyresvärdar, Örebrobostäder och en rad andra privata aktörer har arbetat tillsammans för att få fram bostäder. Lennart Balkstedt poängterar att kommunen försöker undvika alla tillfälliga åtgärder.

Skapa reguljära lösningar

– Vi gör vad vi kan för att hela tiden skapa reguljära lösningar, säger han. Här underlättar det att det finns ett brett samarbete och ett helhetstänk bland byggmarknadens alla aktörer.

Höga hyreskostnader är ett problem för många grupper i samhället och vi försöker hitta lösningar på det. Ett sätt är att som Örebrobostäder, knyta hyreskostnaderna till det låga ränteläget och på så sätt hålla nere hyrorna i nybyggda hus.

Kommunen skriver också in i sina markanvisningar att ett visst antal lägenheter ska vara hyresrätter med en överkomlig hyra eller att kommunen ska få köpa tillbaka ett visst antal av de bostadsrätter som byggs.

Fakta

  • Örebro har 146 000 invånare idag.
  • Kommunen växer med 2000 invånare om året.
  • 2016 färdigställdes ca 2100 bostäder i Örebro