– Individen har bara en handlingsplan att följa. På så sätt blir det enklare att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, säger Camilla Persson, enhetschef för Resurscentrum i Lycksele.

Uppemot sjuttio personer är knutna till Resurscentrum i Lycksele. Här kan de arbeta i butiken eller i kaféet, ägna sig åt städ eller möbelomklädnad, reparera cyklar eller hjälpa äldre att skotta snö eller klippa gräset för äldre. På Resurscentrum finns också ett snickeri och en intern kommunal flyttservice, med mera.

Fokus ligger på rehabilitering, arbetsträning och utslussning

– Fokus ligger på rehabilitering, arbetsträning och utslussning till den reguljära arbetsmarknaden, berättar Camilla Persson. Arbetsuppgifterna är anpassade till varje individs förmåga.

Resurscentrum startade som ett ESF-projekt 2010 tillsammans med Samordningsförbundet Lycksele Malå som medfinansiär och blev så framgångsrikt att verksamheten så småningom blev permanent.

Målgruppen är alla åldrar, från ungdom upp till 65. Vissa har utländsk bakgrund, andra är eller har varit långtidssjukskrivna, eller så har de bara inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden.

– Problematiken är ofta komplex och i många fall arbetar vi nära psykiatrin, berättar Camilla Persson. De som kommer till Resurscentrum idag står ofta längre från arbetsmarknaden och har ett större behov av nära handledning, jämfört med när vi startade 2010.

Man

Arbetskonsulenten samordnar

Varje individ på Resurscentrum har hjälp av en arbetskonsulent med att samordna sina kontakter med alla myndigheter. Arbetskonsulenten fungerar som en spindel i nätet och ser till att det bara finns en enda handlingsplan och att den omfattar alla inblandade, från psykiatrin och arbetsförmedlingen till socialförvaltningen och försäkringskassan, med flera.

– Vi arbetar tätt tillsammans med andra myndigheter, berättar Camilla Persson. Just samarbete och samordning är en viktig orsak till att Resurscentrum blivit så framgångsrikt.

Samarbete och samordning är en viktig orsak till att Resurscentrum blivit så framgångsrikt

Vid sidan om arbetskonsulenterna finns också arbetsterapeuter som anpassar miljön på arbetsplatsen till varje individs förutsättningar.

– Arbetsterapeuterna gör en bedömning av arbetsförmågan hos varje individ som är i behov av detta och dessa bedömningar har varit en viktig framgångsfaktor, berättar Marlene Fällgren, enhetschef, integration i Lycksele. De pågår ofta i upp till ett halvår och det är mycket sällan som någon annan myndighet kommer till en annan slutsats.

Arbetsterapeuterna håller också i utbildningsinsatser gentemot deltagare och personal inom bland annat friskvård, kost och avslappning. De har bland annat utbildat personal på kommunens HVB-hem om hur man kan hjälpa oroliga ensamkommande till bättre sömn och mindre ångest.

Till gagn för invånarna

Den tredje kategorin anställda är arbetsledare som finns på plats och stöttar personen i arbetet. Resurscentrum finansieras med offentliga medel och får inte bedriva en verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. Det har dock aldrig varit något problem, påpekar Marlene Fällgren. Tvärt om har flera privata näringsidkare hänvisat till resurscentrum när de inte kunnat täcka behovet.

– All verksamhet ska vara till gagn för kommuninvånarna, det är vårt riktmärke, säger Marlene Fällgren.

– Rent ekonomiskt har vi varit framgångsrika i och med att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat, tillägger Camilla Persson. Dessutom bidrar Resurscentrum med en meningsfull vardag och framtidstro till många människor. Resurscentrum är en vinst för alla parter.

Verkstad