Peter Eriksson, bostadsminister

Foto: Sanna AnderssonPeter Eriksson

Vad är den viktigaste åtgärden för att komma igång med byggandet?

– Jag tycker att vi har kommit igång bra med bostadsbyggandet, sedan den förra mandatperioden har byggandet mer än fördubblats. Den stora utmaningen just nu är bristen på kompetent arbetskraft inom en rad områden i byggsektorn. För att råda bot på det behöver vi bland annat bli bättre på att få in fler nyanlända i byggbranschen, exempelvis via snabbspår. Ytterligare en viktig åtgärd är att genomföra ändringar i plan- och bygglagen som skyndar på kommunernas beslutsprocesser i bygglovs- och detaljplanefrågor.

Sverige har Europas högsta byggkostnader, vad gör vi åt det?

– Från regeringens sida har vi gett i uppdrag till Boverket att ta fram regler för typgodkända bostäder, vilket ger oss ett system som gör det möjligt att bygga samma typ av bostäder i samtliga svenska kommuner. Det är i dagsläget inte möjligt eftersom byggreglerna skiljer sig åt mellan kommunerna. Ytterligare ett sätt att minska byggkostnaderna är att i större utsträckning bygga prefabricerade bostäder.

Hur bygger vi snabbt utan att tumma på kvaliteten och utan att skapa segregation?

– Det finns ingen motsägelse mellan att bygga högkvalitativt och att öka andelen industrialiserat byggande. Idag byggs bara tio procent av bostäderna på ett industrialiserat sätt. Vi satsar även på investeringsstöd som ska öka andelen nybyggda hyresrätter till rimliga kostnader i hela Sverige.

Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige ABLennart

Vad är den viktigaste åtgärden för att komma igång med byggandet?

– Ett högt och varaktigt byggande är beroende av fungerande utbud och efterfrågan, d v s att kommunerna säkerställer utbudet av mark samt att hushållen kan efterfråga. I Sverige råder brist på byggbar mark till följd hämmande riksintressen, en för strikt tillämpning av strandskyddet, en omständlig och lång planprocess, inte minst på kommunal nivå. Samtidigt har bolånetak, amorteringstvång och smygande lånerestriktioner gjort att unga och ekonomiskt svaga inte kan finansiera sitt bostadsköp.

Sverige har Europas högsta byggpriser, vad gör vi åt det?

– Den här debatten är i behov av en bättre analys. Byggpriserna i Sverige är kopplade till vårt löneläge (som också ger samhället högre skatteintäkter), till våra höga klimat- och energiambitioner som gör att en svensk bostad är avsevärt både dyrare och mer avancerad än motsvarande på kontinenten. Vidare har kommunerna drivit upp priset på mark samtidigt som byggmomsen gör att hyrda bostäder bli onödigt dyra. Vill man sänka kostnaderna måste man således även minska ambitionerna.

Hur ser framtidens bostäder ut?/ Hur bygger vi snabbt utan att tumma på kvaliteten och utan att skapa segregation?

– Flera saker behöver ske parallellt: Bostadsbyggandet behöver industrialiseras, standardiseras och digitaliseras genom att mer att produktionen flyttar från byggplatsen och in i fabriker. Dessa effektiva typhus ska ge utrymme för vacker och varierande arkitektur. Goda städer utan segregation måste baseras på generella lösningar, för ALLA. Nu lutar politiken mer och mer mot särlösningar för migranter, unga med flera. Vi måste också inse att det ägda boendet premierar ansvarstagande och ger mer stabila sociala miljöer.

Ulrika Jansson, biträdande stadsbyggnadschef

Foto: Susanne FlinkUlrika

Vad är viktigast för att få till stånd byggande i landet?

– Att alla aktörer har koll på sina roller och att det finns en dialog och ett samarbete mellan alla olika parter. Statens roll är bland annat att balansera riksintressen med bostadsbyggandet och här händer det kanske väl ofta att bostadsbyggandet får stå tillbaka. Kommunens roll är att vara möjliggörare och skapa goda förutsättningar för marknaden att bygga. Om varje aktör är trygg i sin roll och har mod att agera och om det finns ett fungerande samarbete alla parter emellan så kommer det att byggas bostäder.

Sverige har Europas hösta byggpriser, hur gör vi för att sänka dem?

– Det är en fråga som marknadens aktörer måste jobba med. Vi gör förstås vad vi kan för att inte driva upp kostnaderna för byggbolagen genom missförstånd och krångliga processer. Vårt övergripande mål är att skapa goda förutsättningar för byggande. Som kommun ser vi förstås en vinst i att slutpriserna och hyrorna hålls nere och vi tittar på om vi har möjlighet, rent juridiskt, att ställa krav om det.

Hur ser framtidens bostäder ut?

– I framtiden kommer vi att bygga smarta hus med miljövänliga material, digital teknik och en större funktionalitet än vad vi har idag. Framtidens bostäder kommer att kunna möta en större bredd vad gäller livsstilar och behov. Vi kommer också få ser mer flexibla lösningar framöver med bostäder som kan anpassas till livets olika skeden och växa eller krympa utifrån de boendes behov. I kontorsbyggnader har man byggt med flyttbara väggar i många år och detta kommer troligen att bli vanligare även när det gäller bostäder.