Tillsammans tar de båda enheterna ett helhetsgrepp som omfattar mottagningsverksamhet av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning. Helsingborgs sätt att integrera dessa verksamheter har blivit ett framgångsrecept som ger nyanlända elever bästa möjliga utgångsläge inför sina framtida studier.

 

Nära samarbete

 

– Våra nyanlända elever kommer till en mottagningsenhet som kallas för Välkomsten. Det unika i Helsingborg är att Välkomsten och Modersmålsenheten jobbar tätt tillsammans då vi är placerade på samma ställe och sedan augusti i år tillhör samma avdelning. En fördel med att vi sitter tillsammans är att vi har ett nära samarbete kring eleverna, genom att modersmålslärarna gör med kartläggningen i litteracitet, på elevens modersmål eller starkaste skolspråk, och kan förklara skolans uppdrag för nyanlända elever, säger Jennie Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborgs stad.

Modersmålslärarna blir här en viktig bro mellan språk, kulturbärare och fungerar som en trygghet.

– När Välkomsten gjort kartläggningen av elevernas förkunskaper, styrkor och utvecklingsområden börjar eleven på en skola. Modersmålslärarna blir här en viktig bro mellan språk, kulturbärare och fungerar som en trygghet för de nyanlända eleverna eftersom det ofta är den lärare de möter först genom kartläggningen, i studiehandledningen och därefter undervisas i modersmål en gång i veckan, säger Jessica Persson, enhetschef på modersmålsenheten i Helsingborg stad.

 

Glasögon, anteckningar och laptop. Foto: Unsplash

 

Kartlägger varje elevs styrkor och utvecklingsområden

 

Helsingborgs stads skolor baserar sitt arbete med de nyanlända eleverna på ett helhetsperspektiv där elevens samlade styrkor, kunskaper och erfarenheter tillvaratas. Den nära samverkan mellan Välkomsten och Modersmålsenheten gjorde också att Helsingborgs stads skolor stod väl rustade för det stora antal nyanlända barn och unga som kom under 2015.

Vårt arbetssätt utgör en bra grund för de nyanlända elevernas framtida studier.

– Vi är övertygade om att vårt arbetssätt utgör en bra grund för de nyanlända elevernas framtida studier och språkutveckling. Det är viktigt att inte se eleven som ett oskrivet blad enbart för att de inte behärskar svenska språket, säger Jennie Bladh.

– Ytterligare en framgångsfaktor för oss var att alla rektorer i staden fick ett gemensamt ansvar i att ta emot de nyanlända eleverna i sina skolverksamheter. Det innebar att de nyanlända spreds över hela staden, även i delar av staden där man tidigare inte tagit emot särskilt många nyanlända elever, säger Jessica Persson.