– Vill vi skapa det goda samhället behöver vi ta vara på alla människors kompetens och möjligheter och då måste vi samarbeta, säger Charlotta Nilsén, regionchef på Veidekke Bostad.

I våras bjöd Veidekke in kommunpolitiker och tjänstemän till runda bordssamtal, för att fånga upp några av kommunernas största framtida utmaningar och behov. Bostadsbristen och behovet av integration i samhället var frågor som hela tiden återkom. 

Många företag vill bidra till samhället och arbeta närmare gräsrötterna

I samma veva kom Veidekke i kontakt med stiftelsen Botildenborg som har till uppgift att hjälpa nyanlända in i samhället.  

Lena Friblick, grundare till Botildenborg, tycker det är viktigt att ta vara på näringslivets engagemang och kunskap.

– Många företag vill bidra till samhället och arbeta närmare gräsrötterna, säger hon. Både företagen och de nyanlända vinner på att vi hjälps åt att hitta en väg in i samhället. Veidekke kan bidra med väldigt mycket, just eftersom boendet är en av de viktigaste pusselbitarna för integration.

Samarbetet har mynnat ut i Drivhuset, ett projekt som så småningom ska bli ett helhetskoncept för boende och integration – snabbt, enkelt och kostnadseffektivt att genomföra.

Konceptet innebär ett nytänkande inom bostadsbyggande, där de boende blir engagerade och delaktiga, säger Lena Friblick.

Etapp 1 - Tre workshopsKvinna

Konceptet ”Drivhuset” består av två etapper varav den första är ett workshopsarbete som behandlar tre viktiga delar. Den första delen har fokus på den boende och den andra på själva bostadsutformningen och området.

– Under workshopen med Malmöstad beskrev en av våra nya svenskar behoven. Tillsammans med information från tjänstemännen om hur kommunen arbetar med frågorna gav denna beskrivning en helt ny förståelse för hur och vad vi som bygg- och fastighetsbolag kan hjälpa till med, säger Charlotta Nilsén. Vi har funderat mycket kring hur behovet ser ut och vad som behövs för att folk ska trivas i ett område. Kanske bör det finnas odlingsmöjligheter, kanske behöver det finnas gemensamhetslokaler för möten och läxläsning, exempelvis. Kanske mår ett område bra av att det finns utrymme för de boende att starta företag i närområdet. Det är de frågorna som arbetet i workshoparna har kretsat kring.

Den tredje workshopen handlar om arbete och integration. Sverige är i stort behov av arbetskraft och Veidekke vill bidra till att skapa ett snabbspår för de nyanlända till praktik, arbete och kontakter på arbetsmarknaden.

Arbetar fram ett helhetskoncept

Etapp två handlar om att genomföra själva projektet. Veidekke fokuserar på industrialiserat byggande och då husen består av prefabricerade moduler går byggprocessen snabbt. Finns det mark att bygga på är det är fullt möjligt att bygga ett radhusområde med fyrtio hus på mindre än ett halvår.

Förhoppningen är att Drivhuset så småningom ska kunna erbjuda kommuner ett helhetskoncept för lyckad integration som omfattar såväl arbete, som bostäder i områden där det finns väl fungerande skolor, föreningsliv och samhällelig service, med mera. 

Vi vill vara en samhällsbyggare och bidra till lösningar

– Vi vill vara en samhällsbyggare och bidra till lösningar för alla dem som varit tvungna att fly sina hemländer, säger Charlotta Nilsén. Det goda samhället skapar vi genom att hitta nya vägar att ta vara på människors kompetens och möjligheter.

Arbetet är ännu i sin linda, men samtal har inletts med flera kommuner, om hur och var dessa områden skulle kunna byggas.

Blandade upplåtelseformer

Det är inte bestämt om de områden som byggs ska bestå av hyresrätter, bostadsrätter eller någon annan upplåtelseform. Troligtvis blir det en blandning eftersom en blandad bebyggelse ger en befolkning med olika inkomstnivåer, vilket motverkar segregation.

– Migrationen är en av de största utmaningarna vi har just nu. De som kommer hit behöver få en dräglig tillvaro och kan vi hjälpa till med den biten så vill vi göra det, säger Charlotta Nilsén.

– Veidekke är ett modigt företag som vågar testa nya saker, säger Lena Friblick. Jag är stolt över att ha möjlighet att jobba med dem.