På senare år har additiv tillverkning utvecklats till en reguljär produktionsteknik som kan användas även för långa kundanpassade serier.

– En trend är att metallskrivare används allt mer. En annan är att additiv tillverkning används som alternativ till bearbetande tillverkning när företag tillverkar något större serier som kräver kundanpassning, säger Mats Falck, ordförande i branschföreningen SVEAT, Svensk additiv tillverkning.

Med additiv tillverkning kan idéer testas till lägre kostnad. Prototyper och kundanpassade produkter kan snabbt tas fram utan fördyrande verktyg, vilket minskar såväl ledtider som kostnader.

Miljökraven och arbetsmiljökraven kommer att få en allt mer framträdande roll framöver.

Ett tillämpningsområde som förmodligen kommer att växa framöver är att företag tillverkar reservdelar till sin egen produktionsanläggning. Miljökraven och arbetsmiljökraven kommer, enligt Mats Falck, också att få en allt mer framträdande roll framöver. Det resulterar bland annat i att cellulosamaterial används allt mer som alternativ eller komplement.

Nationell agenda ska positionera Sverige

– För att vidareutveckla den additiva tillverkningen och rusta den inför framtidens krav krävs bland annat att designers och konstruktörer utbildas mer kring vad additiv tillverkning kan tillföra ur ett större perspektiv. Det är också viktigt att man satsar mer på att verifiera processer och standardisera material framöver, säger Mats Falck.

Det gemensamma målet, att göra Sverige världsledande vad gäller additiv tillverkning.

Ett steg mot framtidens additiva tillverkning är den nationella agenda för additiv tillverkning som tagits fram i samverkan mellan ett femtiotal företag, lärosäten och institut i Sverige. Agendans syfte är att beskriva den additiva tillverkningsteknikens behov, möjligheter och nyckelaktörer. Den ska även formulera långsiktiga mål, föreslå nödvändiga åtgärder och aktiviteter för att nå det gemensamma målet, att göra Sverige världsledande vad gäller additiv tillverkning. Ett viktigt syfte med agendan är att den ska hjälpa Sverige att tillvarata den samlade potentialen hos företag och entreprenörer i branschen.