Göteborgsregionen har under en längre tid präglats av en god tillväxt. Bakom tillväxten står bland annat uppgången inom fordonsindustrin, och flera andra styrkekluster som finns i Västsverige. Men också regionens alla infrastruktur- och utvecklingsprojekt. Ökade investeringar och konsumtionskraft skapar fler arbetstillfällen, och en attraktiv stad lockar ny arbetskraft. Vi har en region som växer, både inom näringsliv och befolkning.

 

Utmaningar framför oss

 

Men vi står också inför flera utmaningar då det kommer till boende och kommunikationer. Företagens i särklass största utmaning är att hitta rätt kompetens. För att de ska få tillgång till rätt arbetskraft måste arbetsmarknadsregionen växa. Det kan den bara göra med en stark infrastruktur. Det ska vara lätt för människor att pendla, inte minst mellan Västsveriges största städer Göteborg och Borås. Att Trafikverket i sitt färska förslag på infrastrukturplan för perioden 2018-2029 inte planerar att göra något åt den museijärnväg som idag går mellan städerna är ett dråpslag mot hela regionen.

Med höghastighetståg skulle restiden halveras och ändå inkludera ett stopp vid Landvetter.

Idag tar en bussresa mellan Göteborg och Borås 60 minuter. Med höghastighetståg skulle restiden halveras och ändå inkludera ett stopp vid Landvetter. Det skulle gå lika snabbt att resa mellan Västsveriges två största städer som det idag gör mellan Kungälv och Göteborg. Jönköping skulle ligga mindre än en timmes resväg bort. Vad det här kommer att betyda för arbetstagarna och för företagens möjligheter att hitta rätt kompetens är enkelt att föreställa sig. Det kommer fullständigt att rita om kartan för denna del av Sverige.

 

Transportutveckling

 

Landvetter flygplats ligger på sträckan mellan Göteborg och Borås. Det är landets näst största flygplats, som i dagsläget har den starkaste resandeökningen. För att ytterligare växa behövs en järnvägsanslutning som i sin tur genererar fler resande och därmed möjligheter till fler direktlinjer ut i världen.

Höghastighetsjärnvägen beskrivs oftast som ett järnvägsprojekt men är snarare ett projekt inom samhällsbyggnad. Den skapar större arbetsmarknadsregioner och bidrar därmed till högre tillväxt. För sambandet mellan en arbetsmarknads storlek och den regionala tillväxten är starkt! Högre sysselsättningsgrad, fler branscher, och minskad sårbarhet för konjunkturnedgångar är några förklaringar till varför en stor arbetsmarknad är bättre ur tillväxtsynpunkt.

Det bästa sättet att hålla nere kostnaden är att färdigställa hela systemet så snabbt som möjligt.

Men att bygga ny järnväg är dyrt. Det bästa sättet att hålla nere kostnaden är att färdigställa hela systemet så snabbt som möjligt, inte att dutta med delsträckor vilket kan fördyra hela satsningen med upp till 100 miljarder. En snabb utbyggnad gör också att nyttorna som järnvägen för med sig snabbare kommer samhället till del. Staten bör lånefinansiera till projektet som är den största infrastruktursatsningen sedan de gamla stambanorna byggdes i mitten av 1800-talet. Därmed skulle de nya stambanorna snabbt kunna färdigställas utan att pengar tas från andra nödvändiga satsningar.

Bristen på bostäder är en annan utmaning som näringslivet tampas med. Göteborg ska växa och bli en miljonstad. Under decennier har det byggts för lite i staden och i Västsvenska Handelskammarens undersökning Ledarkollen 2017 uppger två tredjedelar av regionens företagsledare bostadsbristen som ett problem för rekryteringen.
 


Göteborg ska växa och bli en miljonstad. Foto: Mostphotos.
 

Hållbart byggande

 

I Göteborg är det innerstadsområden som är mest lockande att bo och verka i. Men med god planering och rätt verktyg kan den attraktiva staden växa och även ytterstaden kan bli mer åtråvärd. 2016 färdigställdes fler bostäder i Göteborg än på mycket länge.

En titt in i framtiden visar att Göteborgsregionen ska tillföra 105 000 bostäder till 240 000 invånare samt 110 000 nya arbetsplatser tills 2035. En nödvändig aspekt att ta hänsyn till vid nybyggen är hållbarhetsaspekten. Vi kan inte bara titta på vad som gäller idag, utan måste även titta framåt, byggnationen ska vara funktionell för många generationer framöver.

Återanvändning av byggmaterial när byggnaden ska rivas är en annan hållbarhetsaspekt som bör beaktas.

Hållbart byggande handlar om allt från att minska segregationen, öka tillgänglighet till grönområden till rätt materialval, byggsätt och energieffektivisering, så att byggnaden verkligen håller under den tid det är tänkt att den ska användas. Återanvändning av byggmaterial när byggnaden ska rivas är en annan hållbarhetsaspekt som bör beaktas. Även produktionen av lågenergibostäder växer och blir allt vanligare. Att sprida kunskap och utveckla smart och effektiv teknik inom området är därför viktigare än någonsin.

Miljonstaden Göteborg är inget självändamål. Det är ett svar på näringslivets behov av kompetens, inom alla områden. Det innebär att det behövs mekaniker, lärare, terminalarbetare och ingenjörer – kort sagt all kompetens är viktig och välkommen. Fler människor och större mångfald ger företagen i Västsverige större möjligheter att hitta rätt kompetens. Hela regionen behöver fler invånare och bättre kommunikationer för att fortsätta med sina goda leveranser i att vara Sveriges starkaste tillväxtregion. Kanske till och med den starkaste tillväxtregionen i Europa.