Ett konkurrenskraftigt innovations- och företagsklimatet är grunden för tillväxt och jobbskapande. I ett sunt klimat tar vi tillvara på bärkraftiga affärsidéer och ger sunda företag möjlighet att utvecklas, växa och anställa. Ett sunt klimat innebär att många områden måste fungera väl. Det kan till exempel gälla regelverk, kompetensbehov och drivkrafter för entreprenörskap. Ytterligare ett område som ofta diskuteras är kapitalförsörjning. Brist på kapital ska inte vara en anledning till att Sverige går miste om bra innovativa tillväxtföretag eller att sunda företag hindras från att växa.

Behov av kapital

Företagens behov av kapital ska i första hand tillgodoses av den privata marknaden. För att den privata marknaden ska fungera väl krävs en stabil finansmarknad. Men även med en stabil finansmarknad finns områden där det krävs marknadskompletterande finansiering. Det gäller framför allt finansiering för tillväxtföretag där det är för tidigt att bevisa om affärsidén eller satsningen kommer att vara framgångsrik. När risken är hög, vid värderings- och informationsproblem samt långa ledtider till lönsamhet, blir marknaden tveksam till att våga satsa kapital på egen hand.

Därför har vi i Sverige ett offentligt stödsystemen för innovativa tillväxtföretag. En internationell trend inom innovationsstöd är att de ska vara revolverande, det vill säga att medlen ska kunna användas flera gånger. Detta är en modell som Almi tillämpar inom både lån och riskkapital. En fördel med revolverande instrument är att det inte är så dyrbart som bidrag och andra icke-revolverande instrument som finansieras genom skatter.

När risken är hög, vid värderings- och informationsproblem samt långa ledtider till lönsamhet, blir marknaden tveksam till att våga satsa kapital på egen hand.

Tak på investeringsbelopp

I rapporten Svensk kapitalförsörjning har Entreprenörskapsforum granskat det offentliga stödsystemet. I rapporten berömmer man den omstrukturering av det statliga riskkapitalet som nyligen genomförts. Man betonar också vikten av att de offentliga insatserna riktas mot tidiga skeden. Man rekommenderar bland annat att sätta tak på investeringsbeloppen enligt Almis modell. Inom lån lyfter man särskilt fram Almis innovationslån som en bra finansieringsform för företag med innovatiova affärsideer.

Men det är inte bara i nystartade företag som det behövs marknadskompletterande finansiering. Även ett befintligt företag kan stå inför en expansion som innebär ett risktagande som privata finansiärer tvekar inför. Enligt Företagarna återkommande undersökningar upplever många företagare svårigheter att få finansiering som ett av de främsta hindren för expansion och nyanställning. Det ska aldrig bli för enkelt att finna finansiering, det måste alltid ställas krav. Men när det finns goda förutsättningar för ett företag att lyckas med sin satsning, då ska det också finnas möjlighet till finansiering. Det är i dessa situationer som Almi har en mycket viktig roll att fylla.

Investerar i framtida tillväxt

Nya jobb skapas främst i små och medelstora företag. Därför måste vi i Sverige ha bra förutsättningar för företag att starta och växa. Det är när marknaden inte klarar det helt på egen hand som Almi behövs. Vi investerar i framtida tillväxt.