• Skeppsbron Skatt
 • Grant Thornton
 • BDO
 • EY Nordics
Magnus Larsén.
Foto: Skeppsbron Skatt

Skeppsbron Skatt

Vid start av en verksamhet genom bolag är det viktigt att skilja mellan ägarens och bolagets inkomster.

 

 

 

 

 1. Vinster i aktiebolag beskattas med 22 %. Utdelning och kapitalvinster på aktier beskattas normalt hos ägaren med 25 %. Om ägaren eller någon närstående är aktiv i bolaget sker beskattningen vanligtvis enligt de så kallade 3:12-reglerna. Beskattning sker då med 20 % upp till ett gränsbelopp och resterande del beskattas som lön (arbetsgivaravgifter utgår dock inte på lönedelen). 3:12-reglerna är komplexa, t ex är gränsbeloppet individuellt och beror bl.a. på investerat kapital och lönekostnader i bolaget.
 2. Det är också viktigt att planera strukturen rätt från början. Om t ex externa parter ska vara med och finansiera bolaget utan att vara aktiva bör dessa äga andelar i bolaget redan från början. 3:12 regelverket är också i ständig förändring och det är viktigt att hålla sig uppdaterad på lagändringar och ny praxis. Just nu finns t ex ett förslag ute som innebär vissa ändringar i regelverket och som förväntas träda ikraft den 1 januari 2018 om det antas. 
 3. Det är vanligt att erbjuda incitamentsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av den framtida värdetillväxten i bolaget. Beskattningskonsekvenserna för bolaget och de anställda varierar mycket beroende på hur programmet är utformat.
 4. Om bolaget bedriver momspliktig verksamhet måste det också momsregistreras och redovisa momsen för Skatteverket i särskilda momsdeklarationer.

Magnus Larsén, Partner Företag, Skeppsbron Skatt

Urban Kardvik.
Foto: Grant Thornton

Grant Thornton

Skattereglerna förändras ständigt. Även om företagare inte ska grunda sina beslut enbart utifrån skatteeffekter är det viktigt att veta vad konsekvenserna blir. När det gäller ägarledda företag handlar det ofta om att öka det utrymme som beskattas som inkomst av kapital, det så kallade gränsbeloppet. Regeringen har nu arbetat om 3:12-utredningens förslag gällande nya skatteregler för fåmansföretag. Här är tre viktiga situationer som kan påverka ägare om förslaget blir verklighet.

 1. Ägare med mindre andelar än fyra procent av kapitalet kommer att beskattas hårt vid utdelning och kapitalvinst. Det är ofta nyckelpersoner som fått möjlighet att köpa in sig i bolaget. Här finns anledning att titta på alternativ för att få en bättre beskattning. Ska de ges möjlighet att köpa fler andelar eller kanske flytta ägandet till ett annat bolag?
 2. Tillämpar man förenklingsregeln får man inte räkna gränsbelopp i något annat företag man äger aktier i. Det finns därför anledning att se över ägandet och se om man ska göra någon förändring.
 3. Nu kommer äntligen förbättrade regler för de som överför sina företag till nästa generation. Att reglerna inte får tillämpas på historiska generationsskiften kan dock anses märkligt. Det innebär att man har allt att vinna på att avvakta tills de nya reglerna är på plats.

Urban Kardvik, Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton med 20 års erfarenhet av skattefrågor.

Per Johansson.
Foto: BDO

BDO

Skatteområdet är i ständig förändring. Vi har experter som håller sig väl uppdaterade kring gällande regelverk och som gärna delar med sig av sina bästa tips:

 

 

 

 

 1. Gör så stor utdelning som möjligt. Skatten kommer inte att bli lägre än vad den är idag. Företagen bör dock försäkra sig om att det finns tillräckligt med likviditet kvar i bolaget. Det är inte värt att riskera företaget för att tjäna några skattekronor.
 2. Intern aktieöverlåtelse kan vara en väg om man inte kan göra en utdelning. På det viset maximerar man möjligheten till låg beskattning. Även detta ska göras med beaktande av likviditeten i bolaget.
 3. Ta ut rätt lön. För dig som aktieägare gäller följande för inkomstår 2017 (369 000 kr, 6 IBB + 5 % av bolagets totala kontanta löner) eller 590 400 kr (9,6 IBB) för att kunna utnyttja löneunderlaget.  Samtidigt kan det vara bra att säkerställa att du även når upp till maximal pensionsrätt, vilken är 496 305 kr för 2017.
 4. Häng med i den politiska utvecklingen. Vi rekommenderar våra kunder att hålla koll på höstbudgeten, som presenteras den 20 september, för att se var 3:12-förslaget landar. Vi följer självklart utvecklingen noggrant och informerar våra kunder löpande.

Per Johansson, Auktoriserad Skatterådgivare och Partner, BDO

Helena Robertsson.
Foto: Liselotte van der Meijs

EY Nordics

Vår skattelagstiftning är högst föränderlig och en utmaning för de flesta entreprenörer. I år är det viktigare än någonsin för entreprenörer och fåmansföretagare att se över sina löneuttag. Nya regler är i antågande från och med kalenderåret 2018.

 

 

 

 1. Du som är entreprenör bör därför fundera på om du kan ta en extra utdelning i bolaget innan årsskiftet, eftersom skatten sedan höjs för de allra flesta fåmansföretagare.
 2. Jag vill även tipsa om något som många entreprenörsföretag inte har upptäckt än, nämligen det så kallade investeraravdraget. Regeln innebär en avdragsmöjlighet för nya passiva, privata investerare som tecknar aktier i bolaget. Denna möjlighet kan underlätta för entreprenörer som söker riskkapital.
 3. Om bolaget går med vinst bör du även se över möjligheten att skjuta upp delar av bolagsskatten genom en så kallad periodiseringsfond.
 4. Som skatteexpert brukar mitt grundtips annars vara att se till att du har bra och kunniga rådgivare omkring dig, så att du själv kan fokusera på din affärsidé.

Helena Robertsson, Partner, EY Nordics