– Det som sker nu med infrastruktursatsningar som Västlänken och fler förbindelser över älven är mycket bra för Västsverige, det bidrar till att stärka tillväxten och öppnar upp för nya bostadsorter på bra pendelavstånd, berättar Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Men det är även viktigt att den nya infrastruktur som byggs planeras utifrån ett inkluderande perspektiv, där alla kan känna sig trygga i både ute- och innemiljön. NCC jobbar med en kartläggning, ”The inclusive city”, där de tittar på storstäder med ökad oro för de ojämlikheter som alltmer präglar stadslivet.

Med en bra infrastruktur kan man bidra mycket.

– Med en bra infrastruktur kan man bidra mycket till en regions positiva utveckling. Genom att bygga smart och exempelvis göra det lätt att på ett tryggt sätt ta sig mellan olika stadsdelar, med cyklar eller genom att gå, kan vi bygga in trygghet på ett helt annat sätt än om stadsplaneringen bygger på att man förflyttar sig via bil.

 

Stor press på byggbranschen

 

Byggbranschen känner av ett stort tryck nu då det pågår ett flertal stora satsningar på infrastruktur runt om i landet, vilket gör att de har underskott på kompetent personal på de flesta håll.

När efterfråga på våra tjänster är så stor innebär det att vi får ett stort kompetensbehov.

– När efterfråga på våra tjänster är så stor innebär det att vi får ett stort kompetensbehov. Samtidigt har vi historiskt sett haft en rätt begränsad rekryteringsprofil med stor manlig dominans. Vi behöver nu bearbeta vårt interna klimat och skapa en mer inkluderande kultur och satsa mer på mångfald, förklarar Svante Hagman.

Målsättningen är att locka fler till byggbranschen och där ser de även en stor potential i alla de nyanlända, varav många borde ha erfarenheter från byggbranschen med sig som kan komma till stor nytta.

– Vi är även öppna för fri rörlighet över de nationella gränserna för att både bo och jobba. Men det är viktigt att det baseras på svenska kollektivavtal och följer svenska skattelagar. Vi som bransch behöver ha fortsatt god samverkan med myndigheter i dessa frågor för att nå våra gemensamma mål, avslutar Svante Hagman.