Hur ser en hållbar energimix ut i framtiden enligt din mening?

− För att säkra ett klimat som människan kan leva i krävs en dramatisk minskning av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Vi kan åstadkomma den genom att starkt effektivisera vår användning av energi och drastiskt öka utbyggnaden av den koldioxidfria kärnkraften, med förnybara energikällor som vind, sol och biomassa som komplement.

Är kärnkraften tillräckligt säker?

− Många reser invändningar om farlig strålning från olyckor i kärnkraftverk och förvar av högradioaktivt avfall. Jag har varit i Tjernobyl många gånger, besökt kärnkraftverk över hela jorden och följt kärnkraftens utveckling globalt. Mitt svar är att inga energisystem är utan risker, men att kärnkraften – liksom många andra teknologier – utvecklas mot allt större säkerhet.

Samtidigt är kärnvapen ett av vår tids stora säkerhetshot?

− Jag har ägnat en stor del av mitt liv åt arbete inom nedrustning och internationell säkerhet och det är smärtsamt att bortåt 20 000 kärnvapen fortsätter att utgöra ett direkt hot mot mänskligheten. Samtidigt tycks det stå klart att de gigantiska utsläppen av växthusgaser − främst genom förbränning av kol, olja och gas − oundvikligen leder till en höjning av temperaturen i jordatmosfären med två grader. Vi står nu inför utmaningen hur vi ska kunna undvika ännu högre temperaturer redan i våra barnbarns värld.

Tyskland fasar ut kärnkraften. Är det en del av en större trend?

− Tyskland tillhör faktiskt de få undantagen. Mängder av länder – bland annat Kina, Sydkorea, Indien och Vietnam − bygger ny kärnkraft. Det gäller också Ukraina, trots Tjernobyl. Även Japan planerar att återstarta en stor del av sin kärnkraftspark.

Är inte kärnkraft en förlegad energikälla?

− Det är inte så att kärnkraften är en gammal teknik, medan vind och sol är nya. Kärnkraft vilar på modern avancerad vetenskap och kan utan utsläpp av växthusgaser ge oss oerhörda mängder kraft − med små mängder uran- eller thoriumbränsle, som räcker i tusentals år. Den ökar också länders samhällssäkerhet genom att ge dem ett mått av värdefullt energioberoende.

Finns det lönsamhet i kärnkraft?

− Den är kapitalkrävande, men tror någon att länder som Kina och Indien skulle bygga kärnkraft allt vad de kan, om de fann den olönsam? Det är positivt att kostnaden för vindkraft och solkraft sjunker, men vi bör lägga ihop vad som betalas på elräkningen med vad som betalas för subsidier via skattsedeln. För vår energisäkerhet vore det betydligt klokare att avveckla straffskatten på kärnkraft än att avveckla kärnkraften. Och för de baltiska ländernas säkerhet är det mycket värdefullt att vi har el att exportera till dem genom den nya kabel som byggts.

Kan byggande av mer kärnkraft bidra till spridning av kärnvapen?

− Sverige och mängder av andra länder visar att det går utmärkt att ha kärnkraft utan att ha kärnvapen. Det är också talande att USA och andra stormakter – nyligen i ett viktigt avtal med Iran – har gett direkta löften om bistånd till uppbyggnad av kärnkraft. I gengäld har de fått långtgående garantier mot vapenutveckling.

Är Sveriges energioberoende viktigt för vår säkerhet?

− Sveriges system för el-försörjning med vattenkraft och kärnkraft som helt dominerande källor, med kraft från vind och biomassa som komplement, har gett oss stort oberoende och stor säkerhet i vår försörjning med el. Det har också varit föredömligt ur miljösynpunkt och gynnsamt för vår ekonomi. Låt oss inte rasera det systemet utan låt oss istället bygga vidare.