Dels tar det lång tid och dels ligger besluten inte i ­näringslivets händer. Anledningen till att vi behöver en stor arbetsmarknadsregion är för att under­lätta för företagen att hitta rätt kompetens, det vill säga människor med rätt yrkeskunskaper.

Att inte hitta rätt kompetens är i dag det största hindret för de flesta företagens tillväxt. En stor arbetsmarknad gör också regionen mer attraktiv för företagsetableringar, eftersom företagen då får lättare att rekrytera personal.

 

Skapa större arbetsmarknad

Statistiska Centralbyrån mäter ­landets arbetsmarknadsregioner. Utifrån deras resultat kan man se var det är bäst att etablera sig och verka som företag.

"Vi behöver lägga kraft på att locka kompetens till vår region."

Göteborgs ­arbetsmarknad är i dag drygt 1 ­miljon invånare, men skulle inom en 15-års period kunna vara det dubbla, det vill säga drygt 2 ­miljoner invånare. Då skulle vi bli en arbetsmarknad som står sig väl internationellt. För att skapa en större arbetsmarknad behöver vi lägga kraft på att locka kompetens till vår region. I Sverige är vi i dag starkt urbaniserande, allt fler ­flyttar till storstadsregionerna.

Den klart starkaste tillväxten har Stockholm, i åldersgruppen 25 – 34 år. År 2016 var den inrikes nettoinflyttningen till huvudstadsregionen i den åldersgruppen 5 341 ­personer, vilket kan jämföras med 754 personer till ­Göteborgsregionen.

 

Attraktiv stad

Tillgången till jobb och företag har stor betydelse för att människor ska vilja byta bostadsort. Det måste också fungera med skolor, boende­former, fritid och kultur­utbud. Enligt de allra flesta måste en stad också kännas dynamisk och ­spännande.

Göteborg har i dag en av de ­starkaste tillväxttrenderna på länge. Under de senaste tre åren har befolkningen ökat med cirka 8 000 personer årligen. Ur ett ­historiskt perspektiv är det den största ­befolkningstillväxten på närmare 50 år. Bakom siffrorna står en ökad attraktivitet, låga dödstal och stor invandring.

Regionens näst största stad, Borås, har mycket stark tillväxt och har satt upp högt ställda mål i att öka antalet invånare. Det gör de ­genom att marknadsföra Borås på ett positivt sätt, genom att bygga fler bostäder, samt genom att satsa än mer på att stärka högskolans ­attraktionskraft.

Uddevalla, Trollhättan, Skövde och Varberg är andra delregionala nav utanför Göteborg som har goda förutsättningar för tillväxt.­ ­Samtliga städer har planer på att utveckla sina centrum, som ska erbjuda kvalitativt boende och ett brett utbud av fritidsaktiviteter och kultur.

"Det möjliggör ett pendlande för drygt 16 000 personer dagligen."

En arbetsmarknad kan även växa genom att det geografiska upptagningsområdet ökar. Det kan ske genom att en väg byggs, men allra helst med ett effektivt pendeltågssystem. Ett bra exempel är den 72 kilometer långa sträckan Uppsala–Stockholm som har en restid på cirka 30 minuter. Det möjliggör ett pendlande för drygt 16 000 personer dagligen.

 

Bättre förbindelser

För Göteborgs del finns det fem stråk som förbinder de kringliggande kommunerna Uddevalla, Trollhättan, Alingsås, Borås och Halmstad. I samtliga fem finns det utbyggda motorvägar, men endast ett av stråken har en järnväg som kan mätas med sträckan ­Uppsala-Stockholm. Det är sträckan Göteborg-Trollhättan. En sträcka som invigdes så sent som 2012.

"En av de starkaste tillväxtregionerna i landet."

Järnvägen mot Halmstad har inte dubbelspår hela vägen och järnvägen mot Alingsås har stora kapacitetsproblem. Samtidigt håller järn­vägarna mot Borås och Uddevalla en standard som gör att de närmare kan beskrivas som museijärnvägar, än moderna spår. Detta i Sveriges näst största ­region, som dessutom är en av de starkaste tillväxtregionerna i landet.

 

Dags för utveckling

Slutsatsen blir att vi behöver ­betydligt fler bostäder i Göteborgs­regionen, samtidigt som flera av våra järnvägsstråk måste byggas ut till modern standard. Det krävs långsiktig planering, politisk vilja och inte minst starka argument. Med en stillastående arbetsmarknad kommer vår regions företag att hämmas och hela regionens attraktivitet att minska. Aktie­bolaget Sverige har inte råd med att ­rikets andra största region inte ­utvecklas. Fler ­argument än så ­borde inte behövas.  

 

Det är en kolumnist som har skrivit denna text. Åsikterna som framförs vidhålls av denne. Mediaplanet står politiskt oberoende.