I framtidens expansiva Västra Götalandsregion utgör det strategiska området kring Göteborgs centralstation en viktig knutpunkt, ett nav och en mötesplats.

Den höga tillväxttakt som präglar Västra Götalandsregionen visar inga tecken på att avta. År 2025 beräknas Västsveriges befolkning ha ökat med 203 000 personer, till 2 065 000 invånare. Urban Hammarlund, regionchef för Jernhusen i Göteborg, betraktar infrastruktursatsningen Västsvenska paketet som en nödvändig investering för att regionens höga tillväxttakt ska kunna förbli oförändrad i många år framöver.

Västsvenska paketet innebär att tillväxten i regionen lägger i ytterligare en växel

En konsekvens av att Göteborgsregionen expanderat snabbt på senare år är att Göteborgs centralstations bangård nått sitt kapacitetstak. Det får helt enkelt inte plats fler tåg. I Västsvenska paketet ingår därför Västlänken, en drygt åtta kilometer lång dubbelspårig pendeltågstunnel under centrala Göteborg.

Västlänken binder ihop pendeltågslinjerna i Västsverige till ett större och effektivare system. Västlänken resulterar därmed i smidigare resor och en förstorad arbetsmarknadsregion för Västsveriges invånare. En större och effektivare arbetsmarknad är nödvändig i en föränderlig värld men internationell konkurrens.

– Västsvenska paketet innebär att tillväxten i regionen lägger i ytterligare en växel. När antalet jobb i Göteborgs kärna blir fler genereras dessutom en spinoffeffekt, vilket innebär att nya jobb bildas även i andra delar av Västsverige, säger Urban Hammarlund.

Handel, bostäder, kontor och stort resecentrumUrban

Stationsområdet i Göteborg, Region City, genomgår under de kommande åren en omfattande utvecklingsprocess som ska resultera i en välfungerande station samt en helt ny hållbar stadsdel som länkar samman Göteborgs äldre och nyare delar. Arbetet med att utveckla centralstationsområdet har en nära anknytning till Göteborgs stads antagna vision för Älvstaden. Framtidens Region City kommer att bestå av kontor, handel, bostäder och ett stort resecentrum som utgör mötesplatser för människor från hela Västsverige.

– Vi utvecklar ett hållbart Region City för en ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk tillväxt i hela västra Sverige. Vi är nämligen övertygade om att mänskliga möten utgör grunden för innovation och tillväxt, säger Urban Hammarlund.

Långsiktigt utvecklingsarbete

Jernhusens och Göteborgs stads vision med framtidens Region City är att skapa en funktionell och attraktiv storstadsmiljö mitt i hjärtat av regionen och centrala Göteborg. Efterfrågan på handel, service och arbetsplatser på centrala och kollektivtrafiknära lägen är stark.

Mer benägna att ställa bilen och istället nyttja kollektivtrafiken

– Undersökningar visar att människor som bor eller arbetar inom sex hundra meter från en kollektivtrafiknod är mer benägna att ställa bilen och istället nyttja kollektivtrafiken mellanhemmet och arbetet. En tätare kärna med publika stråk och platser som omfattas av en bra kollektivtrafik ger ett city som är tillgängligt för fler. Det bidrar i sin tur till en ökad jämställdhet och en hållbar utveckling i staden. Det här är en långsiktig satsning och det intensiva utvecklingsarbetet av Region City kommer att pågå åtminstone fram till 2030. Vi kommer inte bara bygga station, hus och invändiga mötesplatser utan även nya torg och stråk som blir en självklar del av Göteborgs framtida expansion mot älven och skansen Lejonet. Den här satsningen stärker förutsättningarna för att nästa framtidssatsning, höghastighetståg. Snabba tåg gillar starka målpunkter. Med Älvstaden och Region City skapar vi en attraktiv målpunkt även i framtiden, säger Urban Hammarlund.