Sedan våren 2016 är Sekom engagerade i Refarm 2030, ett initiativ som vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning.

Refarm 2030 är en ideell förening som samlar näringsliv, organisationer, kommuner, regioner, individer och utbildningsarrangörer som tillsammans vill utveckla svensk livsmedels- och matproduktion till ett europeiskt föredöme.Ellinor

– Vi är övertygade om att merparten av Sveriges befolkning vill att vår matproduktion präglas av en sund djuretik och långtgående klimat- och miljöhänsyn. Målsättningen inom Refarm 2030 är att öka livsmedelsproduktionen, bland annat genom att bättre tillvarata de ytor som i dagsläget inte används, säger Ellinor Avsan, ordförande i Sveriges Ekokommuner.

Testar innovativa metoder

Refarm 2030 vilar på en vetenskaplig grund och syftar bland annat till att skapa fler arbetstillfällen och en ökad självförsörjningsgrad. Ytterligare en ambition med Refarm 2030 är att utveckla och testa innovativa och hållbara metoder för livsmedelsproduktion.

– Refarm 2030 är en relativt ny satsning med långtgående visioner. Vi vill bland annat bygga ett hållbart samhälle med maten som brygga, redskap och jobbskapare, öka den svenska livsmedelsproduktionen, verka för att minska matens miljö- och klimatbelastning, aktivera våra igenväxande landskap och utveckla stadsjordbruk som ett verktyg för miljömässig och social hållbarhet, säger Kenneth Gyllensting, samordnare för Sveriges Ekokommuner och vice ordförande i Refarm 2030.

Strategiskt tänkande är nödvändigtKenny

För Sekom är det naturligt med ett engagemang i Refarm 2030. Intresset bland de 101 medlemskommunerna är stort och Sekom delar många visioner och mål med Refarm 2030. Kommuner arbetar med hållbarhet utifrån ett brett spektrum av frågor och har en viktig roll för trygg livsmedelsförsörjning.

– För att hållbarhetsarbetet i en kommun verkligen ska få långsiktiga och övergripande effekter så är ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän viktigt. Inom Sekom bedriver vi ett forskningsprojekt i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) där fokus ligger på att förenkla för kommuner att systematiskt föra in hållbarhetsaspekter i sitt beslutsfattande. Alla nivåer och delar av kommunen måste involveras så att man arbetar mot samma mål. Vår målsättning är att forskningsprojektet på BTH ska fungera som ett stöd i kommunernas strategiska arbete, säger Ellinor Avsan.

– Vår målsättning med engagemanget i Refarm 2030 är att få fart på utvecklingen mot en hållbar och lokal livsmedelsproduktion. Många av våra medlemskommuner har arbetat med dessa frågor i flera år. Även om flera av medlemskommunerna är små så har de ofta stora markarealer som kan tillvaratas för livsmedelsproduktion, säger Kenneth Gyllensting.