För den nye infrastrukturministern Tomas Eneroth är utgångspunkten för samtliga infrastruktursatsningar att hela kedjan måste vara lika stark, från hamn till spår och till väg, eftersom en kedja aldrig blir starkare än den svagaste länken.

– Att hela transportsystemet fungerar är kritiskt för svensk export, och vår ambition är att den inte bara ska fungera utan vara världsledande både ifråga om smart teknik och hållbarhet.

Han har en vision av att Sverige ska vara en permanent världsutställning för klimatsmart teknik inom infrastrukturområdet. Till sin hjälp har han en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor under perioden 2018-2029, enligt regeringens infrastrukturproposition från hösten 2016. Trafikverket har under våren haft i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur den ramen ska fördelas och deras förslag presenterades den 31 augusti.

Regeringen tar ställning till förslagen först i vår.

– Bland de förslag som förs fram av regionala aktörerna stora och mindre satsningar. Regeringen tar ställning till förslagen först i vår men jag tror att en ny plan tillsammans med redan pågående satsningar som Västlänken och Marieholmstunneln, en ny förbindelse över älven, blir viktiga förstärkningar av infrastrukturen i Västsverige.

Tomas Eneroth konstaterar också att den regionen är av stor strategisk betydelse för Sverige, men inte bara för oss utan även för vårt grannland Norge.

– Som ett exempel kan vi ta Göteborgs hamn. Den är numera är Norges största hamn, vilket visar vilken kritisk resurs regionen är för infrastrukturen.

 

Viktiga uppgifter för infrastrukturen

 

En fungerande infrastruktur är viktigt för alla samhällsfunktioner, men Tomas Eneroth lyfter några områden som han idag tycker känns allra viktigast. Ett är att hela landet hålls samman, från den lilla skogsvägen där timret börjar sin färd mot export, till de stora hamnarna och flygplatserna. Ett annat viktigt område är att infrastrukturen ska bidra till den nödvändiga omställningen till ett mer klimatsmart samhälle, och på sikt ett fossilfritt Sverige. Och slutligen ett område som är helt nytt i den nya infrastrukturplanen, nämligen att koppla satsningar på infrastrukturen med satsningar på bostadssektorn.

– Det är ju egentligen självklart och jag förstår inte varför man inte gjort så tidigare, så jag vill ge en stor eloge till min företrädare Anna Johansson för det initiativet. Jag avser även att i alla satsningar och utredningar vi gör framöver koordinera infrastrukturen med satsningar inom andra relevanta områden, berättar han.

 

Tomas Enroth - Infrastrukturminister

Tomas Enroth, Infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist

 

Västsvenska fordonsklustret världsledande

 

I visionen att göra Sverige till en permanent världsutställning för klimatsmart teknik ingår att Sverige också är en viktig exportmotor av sådan teknik.

Västsverige är ju en region av modiga politiker som gärna samarbetar med näringslivet.

– Och vi ligger ju redan i framkant inom många områden. Det världsledande västsvenska fordonsklustret är ett exempel där mycket resurser läggs från både staten och näringslivet. Västsverige är ju en region av modiga politiker som gärna samarbetar med näringslivet för att tillsammans med dem hitta nya smarta lösningar, konstaterar Tomas Eneroth.

Inom det klustret ryms många gemensamma satsningar som på testbäddar för ny teknik, laddningssystem för elbilar och världsledande klimatsmarta fordon.

 

En bra samverkan är avgörande

 

För Tomas Eneroth är det viktigt att satsningar stödjer Sverige som exportland och att de sker i nära samarbete mellan staten och näringslivet, vilket också är det fokus han kommer ha under bearbetningen av den nya infrastrukturplanen.

Förslaget om ny infrastrukturplan är ute på remiss.

– Förslaget om ny infrastrukturplan är ute på remiss och jag kommer under hösten föra dialoger med alla remissinstanser för att fånga in allas synpunkter. Min ambition är att vara mycket lyhörd då det är viktigt att vi når en bred acceptans för det förslag vi kommer lägga under våren 2018, förklarar Tomas Eneroth.

Avslutningsvis betonar han vikten av att alla infrastruktursatsningar stödjer regeringens arbete mot ett fossilfritt samhälle.

– Den nödvändiga omställningen till en klimatsmart fordonsflotta har hög prioritet, liksom att flytta frakt av gods från vägar till järnväg och sjöfart där det är möjligt, avslutar Tomas Eneroth.