– Tillit och tydlighet präglar samarbetet politiker och tjänstemän emellan, det gäller även för skolledare och lärare – och hela vägen ut i klassrummet! Lotta Lorentzon, verksamhetschef Skola är mycket engagerad  -  då hon berättar om orsakerna bakom framgångarna i Ekerö Kommun.

Småskalighet och delaktighet

Ett annat prioriterat område handlar om småskaligheten. Känslan av delaktighet och inflytande.

– Eftersom vi är så få, har vi inte råd att slarva och att vara ineffektiva, menar Lotta. Och betonar att det handlar om mänskliga resurser. I det ligger att vi strävar efter att satsa på utvecklings- och karriärvägar för pedagogerna.

För att kunna möta alla barn och deras behov vill vi att framtidens skola på Ekerö präglas av yrkesstolthet. Lärarnas kärnuppdrag ska betonas och deras professionalitet ska fortsätta utvecklas, och genom detta når man god kunskap, utveckling och en välmående elevkår. Elevhälsa är något som man tar på stort allvar.

– Vi blir aldrig bättre än de lärare vi har i klassrummen, därför är detta så oerhört viktigt.

Tillgängliga och pedagogiska miljöer

Miljön i skolan behöver anpassas för att kunna stödja lärarnas undervisning, möta alla barns behov och vara trygg. De pedagogiska förebildsmiljöerna hämtas från förskolans värld och tankarna kring aktivitetsbaserade arbetsplatser. Miljöerna ska vara tydliga, flexibla och digitala för att kunna hantera olika gruppstorlekar och gynna samarbete.

– För att lärarna, som arbetar med stora gruppen ska kunna ha en överblick, är det viktigt med en  miljö där funktionell inredning möjliggör lärande, och minskar risken för kränkningar och annat oönskat beteende. Det avhjälper vi genom att utvecklas mot aktivitetsbaserade arbetsplatser och genom att t.ex. arbeta med olika luftrum så att vi inte stör varandra, trots öppna ytor.

För Ekerö är lärarnas professionalitet och förutsättningar av yttersta vikt så att lärarnas yrkesstolthet värnas och betonas. På det följer också elever som trivs, känner trygghet och har ett aktivt lärande. Skolan ska vara en stimulerande och kunskapsintensiv verksamhet som vilar på glädje för lärande.