Besrat Tesfaye är samordnare och lärare på programmet, Entreprenörskap, innovation och marknad vid Södertörns högskola, en treårig, mångvetenskaplig utbildning på grundnivå.

Definition av entreprenör

– En entreprenör har förmåga att analysera omvärlden, identifiera och nyttjandegöra möjligheter till innovation. Om förutsättningar saknas skapar man nya, förklarar Besrat Tesfaye. Kvinna

Entreprenörskap är inte något beständigt

Entreprenörskap är inte något beständigt. Det är inte detsamma som att driva eget företag utan beskriver snarare genomförandet av en innovation, vilket är en entreprenörs främsta funktion. Man skapar hela tiden nya förutsättningar och behöver bland annat kreativitet, engagemang och förmåga att lösa komplicerade problem.

Vad är en innovation?

– Ofta förknippas en innovation med en produkt men definitionen är betydligt vidare. Den innefattar till exempel tjänster, nya marknader och strukturer för ledarskap, säger Besrat Tesfaye.

Gemensamt för alla innovationer är att de är nya och skapar grundläggande förändring. Ett klassiskt exempel är hur ordbehandlingsprogram ersatte skrivmaskinen och de omvälvande samhällsförändringar som följde.

Utbildningens syfte och entreprenörens arbetsmarknad

Utbildningens syfte är att bland annat att förse studenterna med redskap för att lyckas som entreprenörer. Det handlar till exempel om att analysera och kritiskt granska kunskap samt att använda sig av praktiska verktyg som modeller och begrepp i sin analys.

Efter utbildningen har studenterna stor frihet att välja var och hur de vill arbeta

Ett mer övergripande syfte med utbildningen är att bidra till samhällets förmåga att ta tillvara människors kreativitet och innovationsförmåga.Efter utbildningen har studenterna stor frihet att välja var och hur de vill arbeta. Framtidens entreprenörer skapar nya framgångsrika företag och behövs i alla typer av verksamheter, i privat- och offentlig sektor samt i den frivilliga sektorn; stiftelser, kooperativ, idéburna organisationer och liknande.