Den politiska diskussionen har också flyttats mot en mer verklighetsnära diskussion där vardagen i skola och klassrum kommit i fokus.

Det har varit nödvändigt, men det är naturligtvis inte där vi ska befinna oss långsiktigt. Jag menar att det nu är dags för skolledare och lärare att ta ett kliv framåt och leda diskussionen om hur vi fortsätter vägen mot den bästa skolan för alla elever.

Trendbrottet för kunskapsresultaten är en bra tidpunkt att lyfta blicken och fundera kring framtidens skola och utbildning. Vad vill vi att den ska karaktäriseras av vid sidan av fortsatt goda kunskapsresultat? Vilka förändringar behöver vi göra för att nå dit?

En tätare samverkan

I min vision har framtidens skola en betydligt tätare samverkan med det omgivande samhället. Skolan befinner sig i en återvändsgränd där företrädare för skolans personal och för det omgivande samhället bråkar om vem som suttit vid ratten. Vi ägnar tid och energi att leta fel och skuldbelägga varandra. Det är kontraproduktivt och försvårar dialogen såväl inom skolan som mellan samhällsaktörer. Istället för att leta syndabockar vill jag etablera en ansvarskultur där alla ser som sin uppgift att bidra.

I min vision samverkar vi mellan olika nivåer i styrsystemet

I min vision samverkar vi mellan olika nivåer i styrsystemet och lägger våra resurser på främjande och utvecklande arbete istället för kontroll och rättsprocesser. Näringslivet och skolan samverkar tätt kring skolans yrkesförberedande uppdrag och ger eleverna goda möjligheter att skapa sig bilder av yrkeslivet och motivation till att arbeta för att uppnå sina drömmar. Kopplingarna mellan skolan och akademin är självklara och bidrar till löpande kvalitetsutveckling av verksamheten. Sist men inte minst har skolan och vårdnadshavarna en bra och respektfull dialog utifrån sina respektive uppdrag och med mål att skapa bästa möjliga situation för varje enskilt barn.

För att komma dit krävs förbättringar på ett antal områden.

Rätt förutsättningar

I min vision är skolan en eftertraktad och stimulerande arbetsplats för såväl elever som lärare och skolledare. Att välja att bli lärare är återigen ett yrkesval för stora grupper av studenter. Skolan har en arbetsmiljö och arbetsvillkor som är konkurrenskraftiga och attraktiva för ungdomar i begrepp att välja yrkesbana. För att nå dit krävs att skolledarna får större möjligheter att ägna sig åt att bygga moderna arbetsorganisationer. Här har vi mycket kvar att göra.

Här kommer digitaliseringen och den nya tekniken att vara till stor hjälp

I min vision har vi också möjligheter att på riktigt möta varje barn utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Här kommer digitaliseringen och den nya tekniken att vara till stor hjälp för alla. Senare generationers system kan erbjuda tolkningar av individuella kunskapsprofiler och ge råd till såväl elever som lärare för en förbättrad lärprocess. Vi slipper begränsa lärandet till klassrummet och undervisningen till en tänkt medelelev. Då finns äntligen rätt förutsättningar för den individualisering som tidigare ledde till att eleverna lämnades alltför ensamma i sitt lärande.

Rätt förutsättningar

Skolsystem där skolledare och lärare har tydliga utvecklingsmöjligheter presterar avsevärt bättre än där sådana saknas. För att säkra skolledares och lärares möjligheter att utvecklas under hela yrkeskarriären måste staten ta ett samlat grepp över fortbildningen. I min vision präglas hela skolan av ett ständigt pågående lärande.

En tid präglad av optimism och utvecklingskraft

Om ledarförsörjningen inte fungerar gör inte organisationen det heller. I min vision finns tydliga karriärvägar inom skolan. Det finns också tillräckliga incitament i form av lön och annat för att locka skickliga lärare och andra med ledarpotential att ta steget till en ledarroll.

Sammantaget ser jag att det finns goda förutsättningar för att det trendbrott som anats i PISA och TIMMS kan förstärkas och utgöra inledningen på en ny tid för svensk skola. En tid präglad av optimism och utvecklingskraft. Skickliga skolledare och lärare med bra förutsättningar och rätt stöd kan göra underverk. Det är dags att kliva fram och ta ansvar.

Matz Nilsson
Förbundsordförande
Sveriges Skolledarförbund