SKL har fått i uppgift att konkretisera strategin och tydliggöra vad den innebär för skolans huvudmän i praktiken. Alla aktörer står nu inför en omfattande utmaning när digitaliseringen på allvar integreras i läroplanen med start i augusti i år.

"Sverige ska bli det ledande landet på att utnyttja digitaliseringens möjligheter"

Swedish EdTech Industrys övergripande syfte är att bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter för att skapa fantastiska resultat i hela utbildningssystemet. Även om edtechindustrin är minst sagt snabbrörlig betonar Jannie Jeppesen vikten av att skolan och industrin håller jämna steg.

– Skolan styrs ju av en mängd olika lagar och förordningar. Det är dessutom en jättestor organisation där mycket är reglerat. Det bidrar förstås till att skolans värld är mer trögrörlig än andra sektorer. Det har också bidragit till att skolan ligger något efter många andra sektorer i sin digitaliseringsutveckling. Jag är övertygad om att skolan kan lära av andra branscher som kommit längre, exempelvis finansbranschen, men det går absolut inte att jämföra komplexiteten i processerna på något sätt, säger Jannie Jeppesen, vd för branschorganisationen Swedish Edtech Industry.

 

Lärare behöver få tid till kompetensutveckling

Även lärarnas behov av kompetensutveckling är en viktig fokusfråga för Swedish Edtech Industry. I augusti i år blir digital kompetens ett obligatoriskt i läroplanen. Det innebär att det integreras som en naturlig del av undervisningen i många ämnen. Många diskussioner har hittills fokuserat på att alla elever ska lära sig programmering, men Jannie Jeppesen betraktar det bara som en liten del av skolans digitaliseringsutveckling.

" Här spelar edtechbranschen en viktig roll"

Hon betonar även vikten av att huvudmännen har rätt beställarkompetens. Här spelar edtechbranschen en viktig roll. Allt fler huvudmän inser att de inte är ute efter att köpa in en specifik tjänst eller produkt, de behöver snarare långsiktiga samarbetspartners som kan hjälpa dem att successivt utveckla digitaliseringen som ett naturligt inslag i undervisningen.

En hjärtefråga för Jannie Jeppesen är alla elevers lika rätt till digitala läromedel och digitala verktyg under ledning av digitalt kompetenta lärare. Då får de samma rätt att utveckla sin digitala kompetens. Den rätten måste gälla i varje klassrúm och kommunerna har kommit olika långt i sin digitalisering, några har kommit långt och andra står fortfarande i startgroparna.

 

Ipad på böcker.  Foto: Unsplash

Enligt Jannie Jeppesen är politikernas främsta ansvar att säkerställa att eleverna har en digital vardag som fungerar. Foto: Unsplash

 

Politikernas ansvar- att ge huvudmännen rätt förutsättningar

– För elever med särskilda behov, exempelvis olika typer av inlärningssvårigheter, finns det många digitala verktyg som kan underlätta vardagen. Problemet är dels att elever med inlärningssvårigheter ofta upptäcks för sent och dels att de inte alltid får tillgång till de verktyg som finns. Det skapar förstås ojämlikhet mellan elever, säger Jannie Jeppesen.

Även politikerna har ett ansvar i arbetet med att förverkliga skolans digitalisering. Enligt Jannie Jeppesen är politikernas främsta ansvar att säkerställa att eleverna har en digital vardag som fungerar, att de har tillgång till de digitala läromedel och hjälpmedel de behöver.  Viktigast av allt är att politikerna ger skolans huvudmän rätt förutsättningar för att lyckas med sin digitaliseringsstrategi.

– Digitaliseringen behöver genomföras på ett systematiskt, långsiktigt och medvetet sätt. Först då får vi med oss alla lärare på tåget. Lärare behöver få tillgång till rätt utbildning för att de ska känna sig trygga och våga utforska digitaliseringens möjligheter fullt ut, avslutar Jannie Jeppesen.