Vad handlar egentligen hållbarhetsfrågor om? Hållbarhetsfrågor är både nationella frågor som handlar om vår närhet och hur vi fungerar i samhället omkring oss. Hållbarhetsfrågor är också globala frågor som kräver samarbete mellan gränserna. Här handlar lösningarna och svaren om gemensamma politiska beslut och avtal, som samarbete genom forskning och gemensamt ansvar gällande ekonomi och konsumtion.

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” Detta uttalandet är från FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon år 2015 när FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs av världens länder 2015.

Idag talar politiker och ledare mer om hållbarhetsfrågor än någonsin tidigare. Människor över hela världen är oroliga för vår globala värld och sätter press på politiker. i Sverige säger man att vi alla måste arbeta hårdare med hållbarhetsfrågor.

 

Hur Sverige arbetar med hållbarhetsfrågor

I FN under september 2015 enades världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skall kunna uppnås till 2030. Sveriges strategi för att leva upp till de 17 globala mål om de tre hållbarhetskomponenterna ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling är sammanfattade till sex områden:

  • Hälsa
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Ekonomisk utveckling
  • Social sammanhållning
  • Miljö och klimat
  • Global utveckling

 

Hållbar konsumtion och produktion

 

Förbrukning av resurser

Resursförbrukning handlar om förbrukning av allt vi använder till all slags produktion som förbrukning av energi, kemikalier, vatten och andra naturresurser. Vi måste bli bättre på att förstå förnyelsebara och icke förnyelsebara naturresurser. En del av att nå målen för en miljömässigt hållbar utveckling. Kan vara att överge vår linjära förbrukningsinritade system och skapa en cirkulär ekonomiskt system.

 

Hantering av avfall

Avfallshantering är direkt länkat till resursförbrukning och återvinning. EU har satt mål om minskat avfall per invånare. Men i realiteten ökar istället vårt avfall. Vår att nå målen behöver vi i både dra ner på konsumtionen och öka återvinningen. Här har vi alla ansvar att hjälpa till. Men vi kan även behöva hjälpas åt för att ändra vår inställning till bland konsumtion och ägande för att kunna öka återanvändandet av både material och hela produkter.

 

Användning av kemikalier

Kemikalier ingår i allt vi konsumerar. Här gäller det att genom politiska beslut tillsammans med aktörer inom produktion och tillverkning, komma överens om starka mål och om att verka för en gemensam plan för att kunna nå målen.

 

Ekonomisk miljömässig hållbar utveckling

 

Korruption

Korruption är ett internationellt problem som kan störa för de tre grundpelarna, eller huvudpunkterna, som FN satt upp för målen inom hållbarhet. Korruption ändrar spelreglerna på marknaden i och med att pengar åsidosätter lagar och regler. Korruption kan handla om allt från att politiker mutas till att ändra lagar till att se förbi smuggelgods eller att godkänna villkor på fabriker och företag som strider motuppsatta regler.

 

Försörjningstrygghet

Att människor har försörjning är viktigt för att skapa ett tryggt samhälle som fungerar både för enskilda människor och för samhället i stort.

 

Ekonomi över gränserna

Länder behöver samarbete med gränser, tullar, gemensam beskattning med mera för att hjälpas åt med att tillsammans kunna skapa en global hållbar värld.