Med Ekonomisk tillväxt menar man i regel en ökning av värdet på ett lands produktion av varor och tjänster. Man mäter den ekonomiska tillväxten genom bruttonationalprodukten eller BNP. Landets samlade, totala ekonomiska aktivitet utgör landets BNP.

 

Hur mäter man ekonomisk tillväxt?

Ekonomisk tillväxt mäts oftast som Bruttonationalprodukt (BNP), vilket motsvarar värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (vanligtvis ett år eller ett kvartal). Den ekonomiska tillväxten mäts även som ärBNP per kapita vilket är BNP delat med antalet invånare.

Ökad produktion orsakas av ökad efterfrågning och därför måste det finnas ett behov, eller ekonomiska förutsättningar, för att produktionen skall kunna öka. De vanligaste sätten för att stimulera den ekonomiska tillväxten i ett land innebär därför att man försöker skapa ekonomiska förutsättningar, skapa behov eller tillgodose olika behov.  Genom att mäta BNP kan man bättre förstå landets ekonomiska ”hälsa” och hur man vidare skall kunna stimulera ökad tillväxt.

 

Hur stimuleras ekonomisk tillväxt?

Metoder som används för att stimulera tillväxten skiljer sig åt hos olika politiska filosofier och ekonomiska inriktningar. Ett kapitalistiskt sätt kan vara att sänka skatter för att försöka öka konsumtionsbeteenden hos låg- och medelklasserna. Ett socialistiskt sätt kan var att öka tryggheten hos människor genom att tillgodose grundläggande behov av skola, vård och omsorg, vilket innebär att folket inte behöver spara pengar och istället känner sig trygga med att kunna konsumera mera. En liberal grundsyn är att staten inte skall styra ekonomin för mycket aktivt och att det är viktigt att underlätta för företag och småföretagare genom skattelättnader och mindre regler.

Behov som kan tillfredsställas genom ökad produktion kan finnas inne i det egna landet, men man kan även rikta in sig på behov i andra länder. Därför är både export och turism ofta viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. En del länder är nästan helt och hållet beroende av att man lyckas hålla uppe strömmen av turismen, eller att särskilda varor efterfrågas i andra länder.

 

Kritik mot ekonomisk tillväxt

Ekonomiskt tillväxt och BNP används som de viktigaste begreppen för att avgöra hur bra det går för ett land eller samhälle. Många forskare anser dock att ekonomisk tillväxt inte är ett bra mått för detta. En del menar att ekonomisk tillväxt är ett alldeles för snävt begrepp eftersom det inte tar hänsyn till andra faktorer som miljö och människornas välbefinnande. Det som många kritiserar är att begreppet ekonomisk tillväxt inte tar hänsyn till en hållbar utveckling för hela samhället. Därför lyfts andra mått fram på ett lands välbefinnande och generella utveckling, som olika välfärdsmått som exempelvis mäter människornas allmänna välbefinnande.

 

Vad är hållbar ekonomisk tillväxt?

Forskare och vetenskapsmän menar att det är viktigt att inte bara tala om ekonomisk tillväxt, utan att den även måste vara hållbar för hela samhällets framtid och fortsatta hållbara utveckling. Med hållbar utveckling menas därför att landets ekonomiska tillväxt måste anpassas till bland annat internationella och nationella miljömål. Det handlar om att se till så att ekonomiska resurser skapas i linje med en vision om hållbar utveckling. För detta krävs politiska initiativ som tillsammans med regioner och företag kan arbeta tillsammans för ett gemensamt mål.

Ett av målen är att skapa en så kallad cirkulär ekonomi. Eftersom vi lever i en global värld och allas framtid hänger på en hållbar utveckling för hela världen krävs samarbeten på internationell nivå. En stor uppgift och svårighet ligger därför i att tillgodose utvecklingsländers fortsatta utveckling och låta länder växa sig starka med egna industrier. Därför är det viktigt att alla enskilda länder som har möjlighet jobbar med egen hållbar ekonomisk tillväxt.