De två kvinnorna har var och en på sitt håll engagerat sig och andra i aktiviteter som skapar reell förändring. Syftet är att skapa ett samhälle byggt på en större jämställdhet och mångfald.

– När människor förstår att de både har rättigheter och möjligheter att stå upp för dem så händer något med dem. De blir rakare i ryggen och deras vilja och förmåga att bli en aktiv del av samhället stärks, vilket i sin tur borgar för en starkare demokrati, förklarar Dona Hariri.

Det är så lätt att placera in människor i separata fack

Hon är i grunden jurist och ser juridiken som ett demokratiskt verktyg och jobbar hårt för att engagera hela juristkåren i det arbetet. Att få dem att inse vilken möjlighet de som jurister har att förändra samhället genom att ställa sig lite mer på barrikaderna och ge även resurssvaga en röst.

Engagemanget att förändra genom praktisk handling delar Dona Hariri med Sarah Beg som är konststudent på Nyckelviksskolan. Hon har ända sedan gymnasietiden startat olika grupper som verkat för jämställdhet och mångfald. Alltifrån en feministgrupp på Stockholms judiska församling till att utbilda i ledarskap för ungdomar tillsammans med Fryshuset och åka riket runt och föreläsa på skolor. Den röda tråden i hennes engagemang är vikten av att se och omfamna skillnader hos varandra, att förstå att skillnader skapar gemensam styrka, inte svaghet.

– Det är så lätt att placera in människor i separata fack på grund av någon del av deras identitet, att de tillhör en religion, har en viss hudfärg, kön eller annat. Men det viktiga är att förstå att den delen bara är en del av en total identitet som är så mycket mer, förklarar Sarah Beg.

Vikten av att kunna sina rättigheter

Med sin bakgrund i ett socioekonomiskt utsatt område är det lätt för Dona Hariri att förstå den maktlöshet folk kan känna som upplever att ingen lyssnar på dem. Hennes egna erfarenheter under uppväxten har stärkt henne i övertygelsen att det är genom att verkligen kunna sina rättigheter, inte bara ha kännedom om dem, som man kan förändra sin situation.

Vi jurister har ett speciellt ansvar att tillgängliggöra allas rättigheter

– Jag blev språkröret mellan medborgarna i mitt område och rättssystemet, redan innan jag blev jurist på riktigt, för jag förstod värdet av att kunna rättigheterna och stå upp för dem.

Juridik är enligt henne ett demokratiskt verktyg som visar att det finns ett rättssystem i Sverige som stödjer samtliga medborgare, även de som kan uppleva sig utan röst. Och genom att kunna sina rättigheter så förstår man att man har en plattform utifrån vilken man kan påverka sitt eget liv, man får råg i ryggen att ta mer plats.

– Jag anser att vi jurister har ett speciellt ansvar att tillgängliggöra allas rättigheter. Vi kan bidra till att utöka medborgarinflytandet genom att bli en mer aktiv samhällsaktör, vi behöver inte bara verka inom domstolarnas väggar, konstaterar hon.

Vill nyansera identitetsbegreppet

Även Sarah Beg ser ökad kunskap om individens egna möjligheter till förändring som verktyg för ökad jämställdhet och mångfald. Ökad kunskap exempelvis om att varje individ har sin egen identitet, även om man ingår i en grupp med en stark gruppidentitet.

– Ens identitet är mångfacetterad och är absolut inte statisk över tid. Och genom att förstå bredden av identitetsbegreppet bättre så blir det lättare att motverka rasism och främlingsfientlighet, tror hon.

Viktigt att ungdomar förstår att de har en egen makt att åstadkomma förändring

Ett av målen hon har med sina föreläsningar är att stärka ungdomar i att starta egna grupper och initiativ för förändring.

– Det är viktigt att ungdomar förstår att de har en egen makt att åstadkomma förändring, att de inte bara sitter och väntar på vuxnas initiativ, förklarar Sarah Beg.

Hon försöker även skapa förståelse för att det inte är motsägelsefullt att leva på olika sätt, skillnader är inte farligt utan tvärtom en styrka. Och historien visar tydligt att det är i skillnader som dynamiken uppstår som leder till utveckling.