Sverige har varit ganska bra på att skapa ett jämställt samhälle. Under 2000-talet har dock klyftorna i samhället ökat och därmed skapas ett ännu större behov av att kämpa för, bevare och ökan jämställdheten i samhället. Jämställdhet är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter, att alla i samhället skall ha lika rättigheter. Alla har samma rätt till at bli behandlade med respekt, få lika lön för samma arbetsinsats och att konkurrera på arbetsmarknaden på samma villkor.

 

Vägen till dagens jämställdhet

Det är nog svårt att föreställa sig att vårt svenska samhälle såg annorlunda ut för bara hundra år sedan och att helt andra värderingar präglade samhället. På 1800-talet ansågs till exempel en gift kvinna inte myndig och fick inte rösta i politiska val. Kvinnor fick bara arbeta inom vissa yrken. Det var inte självklart för kvinnor att arbeta. De födde i regel många barn och man ansåg att mannen Kvinnan ansågs vara det svaga könet, hon skulle ta hand om familjen och försörjas av en man. Att använda våld för att ”hålla ordning” där hemma var inte ovanligt. Det var först 1864 som det blev olagligt för mannen att slå sin hustru. Mannen var samhällets norm och det var självklart att mannen hade mer makt och inflytande än kvinnan.

 

Sveriges jämställdhetspolitisk

Sverige räknar sig själv som ett av världens mest jämställda länder. De flesta inser dock att det finns en hel del problem och sånt som måste bli bättre. Politiskt sett måste man arbeta brett över hela nationen. Eftersom vi lever i en global värld krävs även samarbeta internationellt över gränserna. Sveriges jämställdhetspolitisk styrs av följande lagar och förordningar:

  • FN:s konventioner (CEDAW och deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor)
  • Europakonventionen
  • Diskrimineringslagstiftningen
  • De jämställdhetspolitiska målen, jämställdhetspolitiken
  • Övriga lagstiftningar, instruktioner, riktlinjer och förordningar

Hur skapar vi och vidareutvecklar jämställdhet i samhället?

Här följer några punkter på vad vi själva kan göra för jämställdheten i samhället:

 

Arbeta med jämställdhet i skolan

Det är viktigt att alla barn i alla skolor får lära sig samma saker och får en bra grundutbildning i jämställdhetsfrågor. Det finns dock en del att göra för att kunna skapa samma standard i undervisningen i dessa mena också i andra frågor. Alla flickor och pojkar har rätt till samma höga standard i all skolundervisning. Detta är också en jämställdhetsfråga

 

Arbeta med jämställdhet på arbetet.

Alla arbetsplatser bör arbeta efter de jämställdhetsmål samhället sätter upp. Detta fungerar inte alltid i praktiken. Därför är det viktigt att alla tar ansvar och påpekar när det förekommer jämställdhetsproblem på en arbetsplats.

 

Stötta organisationer som arbetar med jämställdhet

Om man själv anser att jämställdhetsfrågor är viktiga i samhället kan man själv stötta organisationer. Man kan bidra med en peng, engagera sig aktivt i en organisation eller hjälpa till med att sprida kunskap om den.

 

Arbeta med integration och stödja samarbete mellan befolkningsgrupper

Det finns även en del som nästan bara kan åstadkommas genom politiska beslut. Integration, jämlikhet mellan befolkningsgrupper och klasser är just sådant. Detta berör allt från arbetsplatsmiljö till flyktingpolitik. Som individ kan man dock engagera sig politiskt eller stöta på politiker och uppmärksamma dom om problem man själv ser.